●   Bản rời    

Chân Dung NGQG 03: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa (Nguyễn Mạnh Quang)

Chân Dung "Người Việt Quốc Gia"

Và Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ

Nguyễn Mạnh Quang

http://sachhiem.net/NMQ/ChanDungVNCH/QMN03.php

bản in mục lục đăng ngày 08 tháng 6, 2008

Toàn tập: Dàn bài

Chương 3: 1 2 3 4 5

CHƯƠNG 3

QUỐC KỲ VÀ QUỐC CA CỦA CÁC NƯỚC CHIẾN ĐẤU ĐỂ THOÁT RA KHỎI MỘT CHẾ ĐỘ BẠO NGƯỢC

Trước khi đi sâu vào đề tài của chương sách này, thiết tưởng cần phải thấu hiểu rõ cờ hiệu hay quốc kỳ của một quốc gia và một vài loại chế độ bạo ngược trong quá khứ.

1.- Quốc kỳ của một quốc gia:

Quốc kỳ (national drapeau) hay quốc huy là cờ hiệu của một quốc gia. Một quốc gia độc lập và thống nhất thì chỉ có một là quốc kỳ là cờ hiệu. Trong những quốc gia bị phân hóa thành nhiều tiểu quốc, mỗi tiểu quốc có một lá cờ hiệu riêng. Trước khi đất nước được thống nhất, nước Đức có cả hơn ba mươi tiểu quốc và mỗi tiểu quốc có lá cờ hiệu riêng. Tương tự như vậy, trước khi được thống nhất vào năm 1871, nước Ý có nhiều tiểu quốc, mỗi tiểu quốc có một lá cờ hiệu riêng. Riêng các tiểu quốc nằm dưới quyền trực trị của Vatican (papal states) dùng cờ Vatican là cờ hiệu, giống như Nam Kỳ trong thời Liên Minh Pháp – Vatican đô hộ dùng cờ Pháp làm cờ hiệu. Sau Đệ Nhị Thế Chiến, các nước Đức, Triều Tiên và Việt Nam bị chia ra làm hai miền khác nhau và mỗi miền có một lá cờ hiệu riêng.

2.- Một vài loại chế độ bạo ngược trong quá khứ:

Đó là các chế độ:

a.- Quân chủ trung ương tập quyền.

b.- Độc tài toàn tri như Đức Quốc Xã, Phát Xít Ý, Quân Phiệt Nhật, Cộng Sản Nga.

c.- Các chế độ của các đế quốc xâm lược hay liên minh đế quốc xâm lược tại các thuộc địa như Indonessia dưới ách thống trị của Hòa Lan từ thế kỷ 16 đến năm 1948, India, Miến Điện Mã Lai, Tích Lan dưới ách thống trị của Đế Quốc Anh từ thế kỷ 18, Châu Mỹ La-tinh dưới ách thống trị của Liên Minh Đế Quốc Thực Dân Xâm Tây Ban – Nha từ đầu và giữa thế kỳ 16 cho đến gần giữa thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, Phi Luật Tân đưới ách thống trị cua Tây Ban Nha đến năm 1898 và dưới ách thống trị của Hoa Kỳ cho đến năm 1946, Đông Dương dưới ách thống trị của Liên Minh Đế Quốc Thực Dân Xâm Lược Pháp – Vatican từ giữa thế kỷ 19 cho đến năm 1945.

d.- Các chế độ đạo phiệt Hồi Giáo như các nước theo đạo Hồi ở Trung Đông từ thế kỷ 7 cho đến ngày nay.

e.- Chế độ đạo phiệt Ca-tô, vốn là chủ trương của Tòa Thánh Vatican (cơ quan đầu não của Giáo Hội La Mã) đã được triệt để thi hành suốt trong chiều dài lịch sử nhân loại từ thế kỷ thứ 4 và vẫn còn tiếp tục cho đến ngày nay nếu tín đồ Ca-tô có cơ hội nhẩy lên nắm chính quyền: Chế độ chính trị ác ôn này đã hoành hành ở Âu Châu suốt trong thời trung cổ và điển hình trong thời cận và hiện đại là các chế độ đạo phiệt Ca-tô dưới quyền lãnh đạo của tên bạo chúa Ante Pavelich ở Croatia trong những năm 1941-1945, chế độ đạo phiệt Ca-tô dưới quyền thống trị của tên bạo chúa Lý Thừa Vãn ở Nam Hàn trong những năm 1948-1960, chế độ đạo phiệt Ca-tô của anh em bạo Chúa Ngô Đình Diệm ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1954-1963, chế độ đạo phiệt Ca-tô dưới quyền cai trị in của tên bạo Chúa Ferdinand Marcos ở Phi Luật Tân trong những năm 1965-1986. và chế độ đạo phiệt Ca-tô của tên bạo chúa Giám Mục Augustin Misago ở Rwanda (Phi Châu) trong mấy tháng giữa năm 1994.

NHỮNG ĐẶC TÍNH CỦA QUỐC KỲ CỦA CÁC NƯỚC VÙNG LÊN ĐÁNH ĐUỔI NGOẠI CƯỜNG XÂM LĂNG

HAY KHỬ DIỆT MỘT CHẾ ĐỘ BẠO TRỊ

Ngày nay, trên thế giới có tới trên dưới 200 quốc gia. Trong số các quốc gia này, có rất nhiều quốc gia đã phải chiến đấu bằng vũ lực để thoát khỏi ách thống trị của quân cướp ngoại thù như nhân dân Bắc Mỹ, nhân dân Việt Nam, nhân dân Algeria, v.v…, và nhiều quốc gia đã phải trải xương đổ máu để chống lại chế độ đạo phiệt Ca-tô tham tàn như nhân dân các nước Pháp, Ý Đại Lợi, Tây Ban Nha, Mễ Tây Cơ, Cuba, Việt Nam, Rwanda, v.v… Nói chung, tất cả chế độ cai trị của các đế quốc thực dân xâm lược tại các thuộc địa và tất cả các chế độ đạo phiệt (độc tài tôn giáo) đều có cái bản chất tham tàn và bạo ngược. Do đó những lá cờ của nhân dân các quốc gia phải đổ máu để đạp đổ các chế độ tàn ngược này đều có những đặc tính:

1.- Được cho ra đời vào một thời điểm trong một hoàn cảnh lịch sử đặc biệt.

2.- Biểu tượng cho lý tưởng mà họ đang theo đuổi

3.- Là hình ảnh của những biện pháp mạnh để khử diệt tận gốc tất cả những tàn dư và tàn tích của chế độ cũ.

4.- Là hình ảnh của những biện pháp đổi mới với chính sách giáo dục tự do khai phóng và đại chúng để nâng cao dân trí

(xem các bài tiếp trong Chương ba:) 1 2 3 4 5


Phụ Lục

So Sánh Với Quốc Ca Mỹ Để Biến Tấu Quốc Ca Việt Nam Là Một Sự Bao Biện Của Những Tư Tưởng Nô Lệ

Nguyễn Minh Tâm

http://sachhiem.net/THOISU_CT/ChuP/PhanHDuy_02.php

 


Các bài trong tập sách Chân Dung VNCH


 ▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 02: Tính Cách Thuận Lý của Chính Quyền - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 02a: Tính Cách Thuận Lý của Chính Quyền - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 02b: Tính Cách Thuận Lý của Chính Quyền - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 07a: Đặc Tính - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 02c: Tính Cách Thuận Lý của Chính Quyền - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 03: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 03a: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 03b: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 03c: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 03d: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 05: Đại Việt, Lập Hiến Đông Dương và Việt Nam Qu - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 06: Việt Quốc và Việt Cách - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 06a: Phụ Bản - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 07: Đặc Tính - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 07b: Không Dám Đối Đầu Sự Thật - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 08: Chính Sách Ngu Dân Và Giáo Dục Nhồi Sọ - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 08a: Chính Sách Ngu Dân Và Nhồi Sọ - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 09: Tác Dụng Của Chính Sách Ngu Dân - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 10: Di Lụy Của Chính Sách Ngu Dân - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 10a: Di Lụy Của Chính Sách Ngu Dân - Nguyễn Mạnh Quang -

▪ 1 2 >>>

Trang Nguyễn Mạnh Quang
Đó đây


2023-05-29 - "Cáo mượn oai hùm" Mượn oai danh, quyền lực để thoả mãn mưu đồ cá nhân. -

2023-05-29 - Linh mục Malachy Finnegan có thể đã ấu dâm tới 400 trẻ em - trong hơn 4 thập kỷ. Các nạn nhân đã lên tiếng và cáo buộc về việc Giáo hội Công giáo che đậy và thông đồng với cảnh sát. Việc lạm dụng tình dục bắt đầu khi Sean Faloon mới 10 tuổi. Nó tiếp tục mỗi tuần không ngừng trong bảy năm.

2023-05-29 - 70K Đăng Xuất 200K Bị Thương! Vỡ Lở Kế Hoạch Ukraine Phản Công? -

2023-05-28 - Giáo phận Columbus đóng cửa 15 nhà thờ Công giáo trong bối cảnh - số người đi nhà thờ giảm trên toàn quốc và tình trạng thiếu linh mục, và sau hai năm tham khảo ý kiến giữa các giáo sĩ và giáo dân trong giáo phận.

2023-05-27 - Ổi Xanh: 186. Câu chuyện của mẹ Mai: Ơi con trai của má !! -

2023-05-26 - Yêu cầu Trung Quốc rút tàu Hướng Dương Hồng 10 và các tàu hải cảnh, tàu cá ra khỏi vùng biển Việt Nam - Ngày 25/5/2023, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc tàu khảo sát Hướng Dương Hồng 10 cùng các tàu hải cảnh, tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong thời gian gần đây, Phó Phát Ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định:

2023-05-25 - Việt Kiều CANADA | Nói về ăn chặn từ thiện -

2023-05-25 - Hungary gửi thông điệp cảnh báo Mỹ -

2023-05-25 - GS TS Hoàng Chí Bảo Mới Nhất - Tìm Hiểu Lịch Sử Kể Chuyện Về Bác Hồ Hay Nhất -

2023-05-24 - Tra-tấn dã-man Vợ/thai phụ 7 tháng … chị Đại lên tiếng, dân tình bức xúc -▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2023-05-29 - Ai có ý nghĩ “hoà hợp tôn giáo” mà trong đó có TCG thì khác nào đem một rổ trứng... - FB Lý Thái Xuân -

● 2023-05-28 - Linh mục McLoughlin (1907-1970) nói gì về các trường Ki tô giáo La mã? - Mảng Lịch Sử Chưa Viết -

● 2023-05-25 - Khi Mục Sư Muốn Làm Chính Trị - The Young Turks -

● 2023-05-18 - Giữa bối cảnh "Mỹ, Nhật, Hàn": liệu Trung Quốc có tự lập được các "công nghệ mũi nhọn" hàng đầu ? - Mike Wilson -

● 2023-05-18 - Nga, Ukraine tung đòn tâm lý chiến - ... cũng không xóa được thực tại này ! - NTH -

● 2023-05-18 - Ron DeSantis - thằng này nguy hiểm - NTH -

● 2023-05-18 - BBC tuyên truyền nói xấu TQ như thế nào ? - Bác -

● 2023-05-18 - Cố vấn cấp cao Ukraine - trách Mỹ - đã để Ukraine mất an toàn - Mike Wilson -

● 2023-05-15 - Đây, Bằng Chứng : NATO Tham Chiến - Núp Sau Lưng Ukraine - Để Đánh Nga - NTH -

● 2023-05-15 - Tại sao Nga vẫn "đánh cù nhầy" tại Bakhmut ? NHÌN TOÀN DIỆN BÀN CỜ QUÂN SỰ ! - Mike Wilson -

● 2023-05-15 - Tu chính Hiến số 2 - (2nd Amendment) - ĐÃ BỊ BIẾN DẠNG MÉO MÓ NHƯ THẾ NÀO ? - Tom Depko, Delray Beach, Florida, USA -

● 2023-05-11 - Linh Mục Việt Nam Quấy Rối Học Sinh Tiểu Học - Noi Que -

● 2023-05-11 - Tin Giáo Hội Ấu Dâm Hoàn Vũ: Giáo phận Oakland Bắc California đã nộp đơn xin phá sản - Anh Nguyen -

● 2023-05-11 - Trường Y tế công của Đại học Harvard khai trương Trung tâm Chánh niệm Thích Nhất Hạnh - Du Nguyen -

● 2023-04-29 - Các nước BRICS sẽ vượt trội G7 về kinh tế - Lão Ông -

● 2023-04-29 - 30/4 - Ít người Việt để ý, chứ lịch sử bên Đức, - NTH chuyển -

● 2023-04-25 - Nam Hàn KHÔNG CÓ CHỦ QUYỀN, KHÔNG CÓ TƯ CÁCH GÌ trong EU và NATO - nth -

● 2023-04-25 - Gần đến 30/4 rồi - Lão Ông -

● 2023-04-25 - Chả có thành viên NATO nào có đủ tư cách "trung gian hòa giải" cả - Lão Ông -

● 2023-04-24 - Linh mục đang giảng "Chúa sẵn sàng mở rộng trái tim với chúng ta, để kết nối chúng ta với ngài, đến niềm h - FB An Thanh Dang -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 >>>