●   Bản rời    

Chân Dung NGQG 03: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa (Nguyễn Mạnh Quang)

Chân Dung "Người Việt Quốc Gia"

Và Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ

Nguyễn Mạnh Quang

http://sachhiem.net/NMQ/ChanDungVNCH/QMN03.php

bản in mục lục đăng ngày 08 tháng 6, 2008

Toàn tập: Dàn bài

Chương 3: 1 2 3 4 5

CHƯƠNG 3

QUỐC KỲ VÀ QUỐC CA CỦA CÁC NƯỚC CHIẾN ĐẤU ĐỂ THOÁT RA KHỎI MỘT CHẾ ĐỘ BẠO NGƯỢC

Trước khi đi sâu vào đề tài của chương sách này, thiết tưởng cần phải thấu hiểu rõ cờ hiệu hay quốc kỳ của một quốc gia và một vài loại chế độ bạo ngược trong quá khứ.

1.- Quốc kỳ của một quốc gia:

Quốc kỳ (national drapeau) hay quốc huy là cờ hiệu của một quốc gia. Một quốc gia độc lập và thống nhất thì chỉ có một là quốc kỳ là cờ hiệu. Trong những quốc gia bị phân hóa thành nhiều tiểu quốc, mỗi tiểu quốc có một lá cờ hiệu riêng. Trước khi đất nước được thống nhất, nước Đức có cả hơn ba mươi tiểu quốc và mỗi tiểu quốc có lá cờ hiệu riêng. Tương tự như vậy, trước khi được thống nhất vào năm 1871, nước Ý có nhiều tiểu quốc, mỗi tiểu quốc có một lá cờ hiệu riêng. Riêng các tiểu quốc nằm dưới quyền trực trị của Vatican (papal states) dùng cờ Vatican là cờ hiệu, giống như Nam Kỳ trong thời Liên Minh Pháp – Vatican đô hộ dùng cờ Pháp làm cờ hiệu. Sau Đệ Nhị Thế Chiến, các nước Đức, Triều Tiên và Việt Nam bị chia ra làm hai miền khác nhau và mỗi miền có một lá cờ hiệu riêng.

2.- Một vài loại chế độ bạo ngược trong quá khứ:

Đó là các chế độ:

a.- Quân chủ trung ương tập quyền.

b.- Độc tài toàn tri như Đức Quốc Xã, Phát Xít Ý, Quân Phiệt Nhật, Cộng Sản Nga.

c.- Các chế độ của các đế quốc xâm lược hay liên minh đế quốc xâm lược tại các thuộc địa như Indonessia dưới ách thống trị của Hòa Lan từ thế kỷ 16 đến năm 1948, India, Miến Điện Mã Lai, Tích Lan dưới ách thống trị của Đế Quốc Anh từ thế kỷ 18, Châu Mỹ La-tinh dưới ách thống trị của Liên Minh Đế Quốc Thực Dân Xâm Tây Ban – Nha từ đầu và giữa thế kỳ 16 cho đến gần giữa thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, Phi Luật Tân đưới ách thống trị cua Tây Ban Nha đến năm 1898 và dưới ách thống trị của Hoa Kỳ cho đến năm 1946, Đông Dương dưới ách thống trị của Liên Minh Đế Quốc Thực Dân Xâm Lược Pháp – Vatican từ giữa thế kỷ 19 cho đến năm 1945.

d.- Các chế độ đạo phiệt Hồi Giáo như các nước theo đạo Hồi ở Trung Đông từ thế kỷ 7 cho đến ngày nay.

e.- Chế độ đạo phiệt Ca-tô, vốn là chủ trương của Tòa Thánh Vatican (cơ quan đầu não của Giáo Hội La Mã) đã được triệt để thi hành suốt trong chiều dài lịch sử nhân loại từ thế kỷ thứ 4 và vẫn còn tiếp tục cho đến ngày nay nếu tín đồ Ca-tô có cơ hội nhẩy lên nắm chính quyền: Chế độ chính trị ác ôn này đã hoành hành ở Âu Châu suốt trong thời trung cổ và điển hình trong thời cận và hiện đại là các chế độ đạo phiệt Ca-tô dưới quyền lãnh đạo của tên bạo chúa Ante Pavelich ở Croatia trong những năm 1941-1945, chế độ đạo phiệt Ca-tô dưới quyền thống trị của tên bạo chúa Lý Thừa Vãn ở Nam Hàn trong những năm 1948-1960, chế độ đạo phiệt Ca-tô của anh em bạo Chúa Ngô Đình Diệm ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1954-1963, chế độ đạo phiệt Ca-tô dưới quyền cai trị in của tên bạo Chúa Ferdinand Marcos ở Phi Luật Tân trong những năm 1965-1986. và chế độ đạo phiệt Ca-tô của tên bạo chúa Giám Mục Augustin Misago ở Rwanda (Phi Châu) trong mấy tháng giữa năm 1994.

NHỮNG ĐẶC TÍNH CỦA QUỐC KỲ CỦA CÁC NƯỚC VÙNG LÊN ĐÁNH ĐUỔI NGOẠI CƯỜNG XÂM LĂNG

HAY KHỬ DIỆT MỘT CHẾ ĐỘ BẠO TRỊ

Ngày nay, trên thế giới có tới trên dưới 200 quốc gia. Trong số các quốc gia này, có rất nhiều quốc gia đã phải chiến đấu bằng vũ lực để thoát khỏi ách thống trị của quân cướp ngoại thù như nhân dân Bắc Mỹ, nhân dân Việt Nam, nhân dân Algeria, v.v…, và nhiều quốc gia đã phải trải xương đổ máu để chống lại chế độ đạo phiệt Ca-tô tham tàn như nhân dân các nước Pháp, Ý Đại Lợi, Tây Ban Nha, Mễ Tây Cơ, Cuba, Việt Nam, Rwanda, v.v… Nói chung, tất cả chế độ cai trị của các đế quốc thực dân xâm lược tại các thuộc địa và tất cả các chế độ đạo phiệt (độc tài tôn giáo) đều có cái bản chất tham tàn và bạo ngược. Do đó những lá cờ của nhân dân các quốc gia phải đổ máu để đạp đổ các chế độ tàn ngược này đều có những đặc tính:

1.- Được cho ra đời vào một thời điểm trong một hoàn cảnh lịch sử đặc biệt.

2.- Biểu tượng cho lý tưởng mà họ đang theo đuổi

3.- Là hình ảnh của những biện pháp mạnh để khử diệt tận gốc tất cả những tàn dư và tàn tích của chế độ cũ.

4.- Là hình ảnh của những biện pháp đổi mới với chính sách giáo dục tự do khai phóng và đại chúng để nâng cao dân trí

(xem các bài tiếp trong Chương ba:) 1 2 3 4 5


Phụ Lục

So Sánh Với Quốc Ca Mỹ Để Biến Tấu Quốc Ca Việt Nam Là Một Sự Bao Biện Của Những Tư Tưởng Nô Lệ

Nguyễn Minh Tâm

http://sachhiem.net/THOISU_CT/ChuP/PhanHDuy_02.php

 


Các bài trong tập sách Chân Dung VNCH


 ▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 02: Tính Cách Thuận Lý của Chính Quyền - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 02a: Tính Cách Thuận Lý của Chính Quyền - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 02b: Tính Cách Thuận Lý của Chính Quyền - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 07a: Đặc Tính - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 02c: Tính Cách Thuận Lý của Chính Quyền - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 03: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 03a: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 03b: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 03c: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 03d: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 05: Đại Việt, Lập Hiến Đông Dương và Việt Nam Qu - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 06: Việt Quốc và Việt Cách - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 06a: Phụ Bản - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 07: Đặc Tính - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 07b: Không Dám Đối Đầu Sự Thật - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 08: Chính Sách Ngu Dân Và Giáo Dục Nhồi Sọ - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 08a: Chính Sách Ngu Dân Và Nhồi Sọ - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 09: Tác Dụng Của Chính Sách Ngu Dân - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 10: Di Lụy Của Chính Sách Ngu Dân - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 10a: Di Lụy Của Chính Sách Ngu Dân - Nguyễn Mạnh Quang -

▪ 1 2 >>>

Trang Nguyễn Mạnh Quang
Đó đây


2023-01-27 - Quang Trung quét sạch quân Thanh.... -

2023-01-26 - Cảm ᵭộոg chàոg tɾai Pháρ gốc Việt tìm mẹ bỏ ɾơi mìոh từ ⱪhi mới ʟọt ʟòոg: ‘Cảm ơո mẹ ᵭã siոh ɾa coո - ϲó ʟẽ, bà đã ᵭằn vặt vì điều đó suốt phần đời ϲòn ʟại ϲủa mình. Thực tâm, tôi biết ơn bà đã siոh ɾa tôi, và nhờ bà ấγ mà tôi ϲó được ϲuộc sốոg tuyệt vời hiện tại. Cảm ơn mẹ vì tất ϲả”.

2023-01-23 - Mười người thiệt mạng trong vụ xả súng hàng loạt - nhằm vào cư dân gốc Á đón giao thừa ở Los Angeles, Mỹ lúc hơn 22h khuya 21/1, giờ địa phương, khi cư dân địa phương chủ yếu là người Mỹ gốc Á đang tập trung ở Monterey Park, trong một lễ đón giao thừa,

2023-01-23 - Nga lên tiếng về điều kiện đàm phán hòa bình của Ukraine - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho rằng cuộc chiến ở Ukraine đã trở thành cuộc xung đột kéo dài và bất kỳ dự báo nào về thời điểm chiến sự kết thúc đều không đáng tin cậy Theo ông Galuzin, phương Tây quyết tâm đảm bảo "chiến thắng hoàn toàn và vô điều kiện của Kiev", trong đó tất cả khu vực mới sáp nhập vào Nga, gồm Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng),

2023-01-23 - ĐGM xin cầu nguyện cho 11 anh chị em bị khủng bố chặt đầu. Sách mới của Đức Bênêđíctô -

2023-01-22 - Nguyên nhân Hàn Quốc mất niềm tin vào chiếc ô hạt nhân Mỹ - Cả hai tổng thống Mỹ đều tỏ ra không mặn mà với việc bảo vệ Hàn Quốc trong trường hợp nước này bị tấn công hạt nhân, nhưng Seoul cũng chưa dám tự phát triển vũ khí hạt nhân vì sợ bị cắt nguồn cung điện hạt nhân, bị Trung Quốc "xử lý"

2023-01-22 - Thông Báo Đức Tổng Giám Mục Ra Sắc Lệnh về Nhóm Trừ Quỷ Bảo Lộc Ngay Lúc Này - Chúa toàn năng này chê Chúa toàn năng kia là tà đạo?? Cũng sờ đầu, cũng cầu nguyện, cũng uống nước thánh!!! Tôi không thấy nhóm trừ quỷ này khác với những gì các linh mục như Trần Đình Long là bao nhiêu!

2023-01-21 - Bác là thế đo -

2023-01-21 - BỎ TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐI! -

2023-01-21 - Cháy Lớn Trong Lúc Tết - Nhà thờ Đức Mẹ Mông Triệu - Ngày 15 tháng 1, 2023▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2023-01-25 - Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng - Kiev không ngây thơ vô tội, mà là ngây thơ "vô số tội" - NTH -

● 2023-01-23 - Triều Tiên CÓ CHỦ QUYỀN - Hàn quốc KHÔNG CÓ! - Lão Ông -

● 2023-01-23 - Tướng Mỹ cảnh báo đẩy lui Nga khỏi Ukraine là “cực kỳ khó khăn” - Mike Wilson -

● 2023-01-22 - Kẻ thù Đức Chúa sẽ bị đập tan, từ trời cao, người cho sấm sét giáng trên đầu. - FB Lê Thị Kim Hoa -

● 2023-01-20 - CẢNH BÁO - Trường Quốc Tế nó dạy con mình yêu BẢN THÂN là trước hết, còn ĐẤT NƯỚC là sau cùng! - FB Lý Thái Xuân -

● 2023-01-19 - Câu Chuyện Buồn - Chết Không Được Vào Nghĩa Trang Giáo Hội - Ôi Ban Hành Giáo! - Công Lý Nguyễn -

● 2023-01-17 - THAM KHẢO LUẬT QUỐC TẾ : 1. The Caroline Affair - (Preemptive war), 2. Điều 51, Quyền "tự vệ tập thể" trong Hiến chư - Mike Wilson -

● 2023-01-17 - CHO VAY VÀ XÓA NỢ : Lòng hào hiệp của Nga - tương phản với thâm độc của Mỹ ! - NTH -

● 2023-01-17 - USA - Theo Robert Reich : Chính trị thông gian, giả đạo, lừa bịp quốc dân ! - Mike Wilson tóm lược -

● 2023-01-16 - Hoài Linh trở lại đạo Chúa - Lê Thị Kim Hoa -

● 2023-01-14 - Đào Sâu Nguyên Nhân: Tại Sao "Đạo Chúa" Vô Tổ Quốc - Và Húy Diệt Tín Ngưỡng Tâm Linh Bản Địa ?! - Lão Ông -

● 2023-01-13 - NGA SẮP ĐÁNH LỚN ... ? Tổng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Nga TRỰC TIẾP CHỈ HUY !!! - Mike Wilson -

● 2023-01-10 - Siêu Sát Thủ - Giết nhiều người nhất trong thánh kinh - FB Giu-se -

● 2023-01-10 - Kinh cầu được làm SÚC VẬT - FB Lý Thái Xuân -

● 2023-01-09 - SỰ THẬT : Tướng và quan chức Mỹ "đã về hưu, không còn sợ mất gì" - NÊN HỌ NÓI THẬT VỀ UKRAINE ! - NTH -

● 2023-01-09 - Hoàng Duy Hùng đã "len lỏi chui sâu" đến đâu ...? PHÂN TÍCH CHI TIẾT CHUYÊN SÂU ! - NTH -

● 2023-01-09 - Cụ Nguyễn Mạnh Quang "VẶN HỌNG, BẺ RĂNG" tên "ngụy sử" - Lão Ông -

● 2023-01-09 - UKRA THÚ NHẬN : 1. Ukra đánh Nga "theo lệnh" NATO - Mike Wilson -

● 2023-01-09 - Ông Putin: Nga sẽ hòa đàm nếu ... Ukraine và NATO "tỉnh mộng" - Mike Wilson -

● 2023-01-07 - Đây Là Lời Lẽ Vui Mừng Đầu Năm Của Cái Gọi Là Tôn Giáo - FB Lý Thái Xuân -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 >>>