VĂ€I DƯ LUẬN QUẦN CHÚNG

VỀ VIỆC VI PHẠM NHĂ‚N QUYỀN
CỦA CHÍNH QUYỀN BUSH

Trần Chung Ngọc

Gá»­i bĂ i nĂ y cho bạn bè đăng ngĂ y 30  thĂ¡ng 7, 2007

 

[Để Tặng Những NhĂ  Tá»± Do DĂ¢n Chủ Vọng Mỹ

Chicago Tribune, 9/11/2006, By Kevin Theis, Oak Park: 

Tuần trÆ°á»›c, Tổng Thống của Hoa Kỳ cuối cĂ¹ng Ä‘Ă£ thĂº nhận trÆ°á»›c quần chĂºng Ä‘iều mĂ  chĂºng ta nghi ngờ từ lĂ¢u: lĂ  Ă´ng ta Ä‘Ă£ cho phĂ©p vĂ  chấp thuận (had authorized and approved) sá»± thiết lập những nhĂ  tĂ¹ bĂ­ mật ở ngoại quốc của CIA, nÆ¡i Ä‘Ă¢y những người bị nghi ngờ lĂ  quĂ¢n khủng bố bị giam giữ trong vĂ²ng bĂ­ mật vĂ  tra hỏi má»™t cĂ¡ch Ă¡c nghiệt (harshly interrogated).

TĂ´ vẽ thế nĂ o thì tĂ´ vẽ.  Bảo những người bị giam giữ Ä‘Ă³ lĂ  những hạng người xấu xa cÅ©ng được.  Viện dẫn kĂ½ ức về biến cố 9/11/2001.  Muốn nĂ³i gì thì nĂ³i.

NhÆ°ng cuối cĂ¹ng cÅ©ng Ä‘i đến má»™t sá»± kiện Ä‘Æ¡n giản lĂ  George W. Bush Ä‘Ă£ xá»­ dụng những chiến thuật mĂ , đối vá»›i bất cứ má»™t lĂ£nh tụ quốc gia nĂ o khĂ¡c trĂªn thế giá»›i, cÅ©ng phải truy tố vĂ  xá»­ nhÆ° lĂ  cĂ¡c tá»™i phạm chiến tranh. (Indictment for war criminals)

Mỹ, ngĂ y xá»­a ngĂ y xÆ°a (once upon a time), lĂ  biểu tượng của sá»± cao cả vĂ  đặt tiĂªu chuẩn cho nhĂ¢n quyền.

Điều nĂ y khĂ´ng cĂ²n Ä‘Ăºng nữa. (No longer)

ChĂ­nh quyền nĂ y Ä‘Ă£ xá»­ dụng phÆ°Æ¡ng phĂ¡p bắt người kỳ lạ: người nghi ngờ bị bắt, chĂ¹m đầu kĂ­n, xĂ­ch tay chĂ¢n, vĂ  bay đến những nÆ°á»›c ngoĂ i, nÆ¡i Ä‘Ă¢y sá»± tra tấn lĂ  dạng thĂ´ng thường của sá»± tra hỏi, vĂ  bị giam giữ vĂ´ thời hạn, khĂ´ng cĂ³ luật sÆ° biện há»™ hay bất cứ cĂ¡ch nĂ o để tá»± biện.

ÄĂ¢y cĂ³ phải lĂ  sá»± Ä‘Ă¡p ứng thĂ­ch Ä‘Ă¡ng trÆ°á»›c sá»± khủng bố hay khĂ´ng?

ChĂºng ta thường tá»± cho lĂ  những con người tốt (good guys).

Nếu kẻ thĂ¹ dĂ¹ng những chiến thuật bất hợp phĂ¡p Ä‘Ă¡ng khinh, chĂºng ta khĂ´ng thể tá»± hạ thấp đến cĂ¹ng mức của họ nhÆ° vậy để Ä‘Ă¡nh bại họ.

Điều Ä‘Ă²i hỏi những vị lĂ£nh đạo quốc gia nĂ y lĂ  chứng tỏ chĂºng ta cĂ³ thể tá»± vệ vĂ  truy tố những kẻ thĂ¹ mĂ  khĂ´ng vi phạm những nguyĂªn tắc căn bản về nhĂ¢n quyền của chĂºng ta.

Tổng thống nĂ y vĂ  chĂ­nh quyền nĂ y Ä‘Ă£ khĂ´ng Ä‘Ă¡p ứng được sá»± Ä‘Ă²i hỏi nĂ y.

ChĂºng ta Ä‘Ă£ trở thĂ nh thứ mĂ  chĂºng ta lĂ m.

 

 Chicago Tribune, 9/11/2006, By Caroline Herzenberg, Chicago: 

Tổng Thống George W. Bush Ä‘Ă£ thĂº nhận lĂ  chĂ­nh quyền của Ă´ng ta Ä‘Ă£ dĂ¹ng những nhĂ  tĂ¹ bĂ­ mật của CIA ở cĂ¡c nÆ°á»›c ngoĂ i để giam giữ cĂ¡c tĂ¹ nhĂ¢n vĂ  tra hỏi bĂ­ mật.  Nay Tổng thống phải chịu trĂ¡ch nhiệm về cĂ¡c xá»­ sá»± rất tĂ n Ă¡c nĂ y (this heinous behavior) ngoĂ i nhÆ°ng cĂ¡ch xá»­ sá»± khĂ¡c nhÆ°:

 

-         Tra tấn.

-         lĂ m chết nhiều ngĂ n binh sÄ© Mỹ vĂ  nhiều trăm ngĂ n người Iraq.

-         TiĂªu ma nhiều tá»· Ä‘Ă´-la vì phĂ­ phạm, gian lận vĂ  tham nhÅ©ng (waste, fraud, and corruption).

-         Tấn cĂ´ng Hiến PhĂ¡p.

-         Xoay sở tổn hại cho nền kinh tế của Mỹ.

 

Tá»™i Ă¡c của cá»±u Thống đốc [Illinois] George Ryan gồm cĂ³ tham nhÅ©ng nhiều triệu Ä‘Ă´-la trong ngĂ¢n sĂ¡ch chỉ lĂ  mờ nhạt so vá»›i cĂ¡ch xá»­ sá»± ghĂª tởm (abhorrent behavior) của Bush.

 

TĂ´i chỉ cĂ³ thể kết luận lĂ  hệ thống tÆ° phĂ¡p xá»­ tá»™i phạm Ä‘Ă£ bắt vĂ  kết Ă¡n má»™t tĂªn George khĂ´ng phải lĂ  George thật (caught and convicted the wrong George) [George Ryan Ä‘Ă£ bị TĂ²a kết Ă¡n 6 năm rưỡi tĂ¹, George W. Bush vẫn bình an vĂ´ sá»±]

 * 

GIÁO HOĂ€NG BENEDICT XVI DẠY CON CHIÊN DĂ™NG ĐỨC TIN ĐỂ NGÄ‚N CHẬN “AIDS”  

 

Munich, Germany.-  Chủ Nhật vừa qua, GiĂ¡o HoĂ ng Benedict XVI Ä‘Ă£ khuyến cĂ¡o Ä‘Ă n chiĂªn đừng cĂ³ quĂ¡ á»· lại vĂ o khoa học [Pope warns flock against relying on science too much].  GiĂ¡o HoĂ ng phĂ¡n: “quĂ¡ á»· lại vĂ o khoa học lĂ m cho nhiều tĂ­n đồ CĂ´ng GiĂ¡o trở thĂ nh Ä‘iếc trÆ°á»›c những giĂ¡o lĂ½ của giĂ¡o há»™i” [over-reliance on science has made many Catholics deaf to the church’s teachings]  GiĂ¡o hoĂ ng quở trĂ¡ch cĂ¡c xĂ£ há»™i Ă‚u ChĂ¢u Ä‘Ă£ trở thĂ nh quĂ¡ thế tục.  NgĂ i phĂ¡n: “Đức tin cÅ©ng cần thiết để chống những bệnh nhÆ° AIDS” (Faith is also needed to combat diseases such as AIDS) [Xin nhá»›, giĂ¡o há»™i cấm tĂ­n đồ khĂ´ng được dĂ¹ng bao cao su, nay giĂ¡o hoĂ ng nĂ³i chỉ cần tin vĂ o ChĂºa lĂ  cĂ³ thể ngăn chận được bệnh AIDS].  Trong khi giĂ¡o hoĂ ng mĂ´ tả cuá»™c “Đức du” của mình lĂ  riĂªng tÆ°, về thăm quĂª cÅ© lĂ  miền Bavaria (Munich lĂ  thủ Ä‘Ă´), con người vốn trÆ°á»›c Ä‘Ă¢y lĂ  Joseph Ratzinger cÅ©ng quyết định đẩy mạnh đức tin Ä‘ang chao đảo ở Ă‚u ChĂ¢u, nÆ¡i Ä‘Ă¢y nhiều tĂ­n đồ CĂ´ng GiĂ¡o Ä‘Ă£ lìa xa giĂ¡o há»™i vĂ  Hồi giĂ¡o Ä‘ang lĂ m loĂ£ng số giĂ¡o dĂ¢n.

GiĂ¡o hoĂ ng nĂ³i: “CĂ¡c tĂ­n đồ CĂ´ng GiĂ¡o phải dĂ¹ng ThiĂªn ChĂºa lĂ m “lá»±c định hÆ°á»›ng cho đời sống vĂ  hĂ nh Ä‘á»™ng của mình”.  Ă”ng than phiền về “thĂ¡i Ä‘á»™ chế riá»…u những sá»± thiĂªng liĂªng  được cho lĂ  xá»­ dụng quyền tá»± do.”  NgĂ i cÅ©ng cĂ²n than phiền: “Đơn giản lĂ  chĂºng ta khĂ´ng cĂ²n nghe được ThiĂªn ChĂºa nữa – cĂ³ quĂ¡ nhiều tần số khĂ¡c nhau rĂ³t vĂ o tai chĂºng ta.  Những gì nĂ³i về ThiĂªn ChĂºa đối vá»›i chĂºng ta nhÆ° lĂ  thuá»™c thời tiền-khoa học, khĂ´ng cĂ²n thĂ­ch hợp vá»›i thời đại của chĂºng ta nữa.”

NgĂ i nĂ³i:  “Những vấn đề xĂ£ há»™i vĂ  PhĂºc Ă‚m khĂ´ng thể tĂ¡ch rời nhau.  Khi chĂºng ta chỉ mang đến cho người dĂ¢n chỉ cĂ³ kiến thức vĂ  đồ dĂ¹ng, chĂºng ta Ä‘Ă£ mang đến cho họ quĂ¡ Ă­t ỏi”. [Lẽ dÄ© nhiĂªn lĂ  cĂ²n thiếu má»™t đức tin khĂ´ng cần biết khĂ´ng cần hiểu của giĂ¡o há»™i dạy PhĂºc Ă‚m cho con chiĂªn]  

  
 

Bang Giao "Bắc Kinh-Vatican" (?) Một Kinh Nghiệm Quý Giá Cho Việt Nam (Trần Chung Ngọc)
Chống Cộng Theo Gương David (Trần Chung Ngọc)
Chủ Nghĩa Khủng Bố và Diệt Chủng (Trần Chung Ngọc)
Cuốn Triumph Forsaken của Mark Moyar
DÆ° Luận Quần ChĂºng
Ma Quân Quấy Nhiễu Sư Tăng - Nhưng Thất Bại (Trần Chung Ngọc)
MỘT CHUYẾN VỀ VIỆT NAM - 2 (Trần Chung Ngọc)
MỘT CHUYẾN VỀ VIỆT NAM - 3 (Trần Chung Ngọc)
MỘT CHUYẾN VỀ VIỆT NAM -1 (Trần Chung Ngọc)
Một trong ba thứ (Trần Chung Ngọc)
NED và Lê Quốc Quân
NGÀY 30/4/1975 (Trần Chung Ngọc)
Ngáp Lớn Trong Tòa Mỹ Bị Tù - Còn Nguyễn Văn Lý ? (Trần Chung Ngọc)
Nhân chuyện ông Triết đi Mỹ
Nhân Quyền của Mỹ & Dự Luật H.R. 3096 (Trần Chung Ngọc)
Nhũng Điều Tưởng Tượng Điên Rồ Của Bộ Giáo Dục Texas (Geoffrey R. Stone)
Những Người Máy Chống Cộng (Trần Chung Ngọc)
Nước Mỹ - Nhân Quyền - Việt Nam - 1 (Trần Chung Ngọc)
Nước Mỹ - Nhân Quyền - Việt Nam - Phần 2: Tội ác chiến tranh (Trần Chung Ngọc)
Phải Chăng Chiếc Khăn Quàng Là Giải Pháp Cho Tòa Khâm Sứ? (Trần Chung Ngọc)
Richard Dawkins: Haiti Và Sự Đạo Đức Giả ... (Trần Chung Ngọc)
Thắc Mắc Cần Được Giải Đáp: 3. Về Chiến Tranh Việt Nam (Trần Chung Ngọc)
Thắc Mắc Cần Được Giải Đáp: 3. Về Lá Cờ Vàng (Trần Chung Ngọc)
Thử Phân Tích Vài Đoạn Trong Bài Diễn Văn Nhậm Chức (Trần Chung Ngọc)
Tâm Thư Gửi Những Ai Quan Tâm (Trần Chung Ngọc)
Tại Sao Lại Việt Nam ? (Trần Chung Ngọc)
Tại Sao Những Người Tin Chúa Lại Thù Ghét Những Người Vô Thần? (Trần Chung Ngọc)
Tản Mạn về Chống Cộng (Trần Chung Ngọc)
Tản Mạn Xung Quanh Chuyến Về Việt Nam Thứ Tư Của Tôi (Trần Chung Ngọc)
Viết Mà Chơi - Ai Chống Cộng Và Ai Không Chống ? (Trần Chung Ngọc)
Vài Nhận Định Khi Đọc Lời Phát Biểu Của Ông Ngô Quang Kiệt (Trần Chung Ngọc)
Vài Ý Kiến Về Vấn Đề Bang Giao Với Vatican (Trần Chung Ngọc)
Vấn Đề Nhân Quyền Trước Luật Pháp Quốc Gia (Phúc Lâm sưu tầm)
Đôi Hàng Về Chuyện Cờ Vàng Cờ Đỏ (Trần Chung Ngọc)
ĐĐ Thích Nhật Từ và Xóm Đạo (Trần Chung Ngọc)
“Religulous” Điểm Phim Cuối Tuần (Trần Chung Ngọc)

 


Trang Trần Chung Ngọc