VIỆT NAM MÁU LỬA

QUÊ HƯƠNG TÔI

- Hoành Linh Đỗ Mậu -

http://sachhiem.net/HOANHLINH/VNMLthumuc.php

01 tháng 11, 2007

THƯ MỤC


TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM

 

 

Bảo Đại

Le Dragon d'Annam – Paris, Ed. Plon, 1980

Berrier, Hillaire Du.

Background to Betrayal,  Mass: Western Islands, 1965

Bodard, Lucien

La Guerre d'Indochine. Paris. Ed. Gallimard, 1973

Bonds, Ray

Vietnam War, New York: Crown Publishers Inc., 1979

Browne, Malcolm

The New Face of the War. Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1965

Buttinger, Joseph

Vietnam: A Political History. New York: Frederick A. Praeger, 1968

Cabot Lodge, Henry

The Storm Has Many Eyes, New York: W. Norton & Co., 1973

Cadière, L. và Nguyễn văn Tố

Lịch Sử Đạo Thiên Chúa ở Việt Nam. Huế: Đại Việt, 1944 /p>

Cao Huy Thuần

Luận án Tiến Sĩ Sử học "Đạo Thiên Chúa và Chủ Nghĩa Thực Dân tại Việt Nam". Paris: Đại học Sorbonne, 1968.

Les Missionnaires et la Politique Coloniale Francaise au Vietnam (1857-1914). Hoa Kỳ: Yale University, Southeast Asian Studies, 1990.

Cao Thế Dung

Làm Thế Nào Để Giết Một Tổng Thống. Cơ Sở Văn hoá Đông Phương tái bản tại hải ngoại (11/1983)

Cao văn Luận

Bên Giòng Lịch Sử 1940-1975. Sài Gòn: Trí Dũng, 1972

Capra, Fritjof

The Tao of Physics. Colorado Shambala Pub. Inc., 1975

Chaffard, George

Les Deux Guerres du Viet Nam, Paris: Ed Plon, 1969

Chesneaux, Jean

Contribution à l’Histoire de la Nation Vietnamienne. Paris, 1955

Chính Đạo

Hồ Chí Minh, Con Người và Huyền Thoại, Houston, Texas: Văn Hoá, 1989.

Việt Nam Niên Biểu Nhân vật Chí. Houston, Texas: Văn Hóa, 1993

Chu Bằng Lĩnh

Cần Lao Nhân Vị Cách Mạng Đảng, Sài Gòn, 1971

Cole, Wayne

An Interpretive History of American Foreign Relations. Illinois: Dorsey Press, 1968.

Cooney, John

The American Pope - The Life and Times of Frances Cardinal

Spellman. New York: Times Book, 1984.

Đào Duy Anh

Việt Nam Văn Hoá Sử Cương. Huế: Bốn Phương, 1938

Đào Trinh Nhất

Phan Đình Phùng, San Diego: Việt Nam Hải Ngoại, 1983

De Gaulle, Charles

Mémoires de Guerre. Paris: Ed Plon, 1962

Doãn Quốc Sĩ

Người Việt Đáng Yêu. Sài Gòn: Sáng Tạo, 1965.

Văn Hoá và Tiểu Thuyết. Sài Gòn, 1972

Đoàn Thêm

Hai Mươi Năm Qua. Sài Gòn, 1969

Những Ngày Chưa Quên. Sài Gòn: Đại Nam, 1969.

Việc Từng Ngày. Sài Gòn: 1968

Dương Tấn Tươi

Cười: Nguyên Nhân và Thực Chất. Sài Gòn: Phạm Quang Khai, 1968

Fall, Bernard

The Two Vietnam. New York: Frederick A. Praeger, 1967

Vietnam Witness. New York: Frederick A. Praeger, 1966

Le "Vietminh". Paris: Armand Collin, 1960

Fitzgerald, Frances

Fire In The Lake. Boston: Little, Brown & Co., 1972

Getlleman, Marvin

Vietnam: History, Documents and Opinions. New York: Fawcett World Library, 1965

Halberstam, David

The Making of a Quagmire. New York: Random House, 1965

Hamel, Bernard

Resistances en Indochine 1975-1980. Paris: IREP, 1981

Hammer, Ellen

A Death in November, New York: E.P. Dutton, 1987

Hart, Michael

The 100: A Ranking of the Most Influential Person in History. New York: A&W Publishers Inc., 1978

Higgins, Marguerite

Our Vietnam Nightmare. New York: A&W Publishers Inc., 1978

Hồ Sĩ Khuê

Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm và Mặt Trận Giải Phóng. California: Văn Nghệ, 1992

Hoài Thanh và Hoài Nhân

Thi nhân Việt Nam. Sài Gòn: Hoa Tiên, 1967

Hoàng Trọng Miên

Đệ Nhất Phu Nhân. Long An: Cửu Long, 1988

Hoàng Trọng Thược

Vua Duy Tân. California: Thanh Hương, 1984

Tinh Thần Trào Phúng Trong Thi Ca Xứ Huế. Sài Gòn, 1973.

Hoàng Văn Chí

Từ Thực Dân Đến Cộng Sản. Tokyo: Người Việt Tự Do, 1980

Duy Văn Sử Quan, Virgina: Tủ sách Cành Nam, 1990

Hồng Lam và L. Cadière

Lịch Sử Đạo Thiên Chúa ở Việt Nam. Huế: Đại Việt Thiện bản, 1944

Johnson, Lyndon

The Vantage Point. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1971

Kalb, Bernard & Marvin

Kissinger. Boston: Little Brown & Co., 1974

Karnow, Stanley

Vietnam a History. New York: King Presss, 1983

Kiêm Đạt

Lịch Sử Tranh Đấu Của Phật Giáo Việt Nam. Hoa Kỳ: Phật Học Viện Quốc Tế, 1981

Kim Định

Hồn Nước Với Lễ Gia Tiên. Mỹ: Nam Cung, 1979

Lacouture, Jean

Le Vietnam Entre Deux Paix. Paris: Ed Seuil, 1965

Lansdale, Edward

In the Midst of War. New York: Harper & Row, 1972

Lê Trọng Văn

Những Bí Ẩn Lịch Sử Dưới Chế Độ Ngô Đình Diệm. San Diego: Mẹ Việt Nam, 1989

Lột Mặt Nạ Những Con Thò Lò Chính Trị. San Diego: Mẹ Việt Nam, 1991

Lê Tử Hùng

Nhật Ký Đỗ Thọ. Sài Gòn: Đại Nam, 1970.

Lê Văn Siêu

Việt Nam Văn Minh Sử Lược Khảo. Sài Gòn: Trung tâm học liệu

Việt Nam Văn Minh Sử Cương. Sài Gòn: Lá Bối, 1967

Lederer, William

Our Own Worst Enemy. New York: W. Norton & Co., 1968

Lý Chánh Trung

Tìm Về Dân Tộc. Sài Gòn: Trình Bày, 1967.

Tôn Giáo và Dân Tộc. Sài Gòn: Lửa Thiêng, 1972

Lý Đông A

Chu Tri Lục 4 (15-4-1943). Sài Gòn: Gió Đáy, 1969

Lý Khôi Việt

Hai Ngàn Năm Việt Nam và Phật Giáo. Hoa Kỳ, Phật Học Viện Quốc Tế, 1981

MacClear, Michael

The Ten-Thousand-Day War. New York: St. Martin Press, 1981

Mailand, Terrence

The Vietnam Experiences. Boston: Stephen Weiss, 1984.

Maneli, Mieczylaw

War of the Vanquished. New York: Harper & Row, 1972

Manhattan, Avro

Vietnam, Why Did We Go? California: Chick Publications, 1984

Martin, Malachi

The Final Conclave. New York: Pocket Books, 1978

The Decline and Fall of the Roman Church. NewYork : Bantam Books, 1983.

McCoy, Alfred

The Politics of Heroine in South East Asia. New York: Harper & Row, 1972.

Miller, William

Henry Cabot Lodge. New York: James H. Heineman, 1967.

Nalty, Bernard

Rival Ideologies in Divided Nations (Vietnam war). New York: 1979.

Nghiêm Xuân Hồng

Cách Mạng và Hành Động. Sài Gòn: Quan Điểm, 1962.

Nguyễn Chánh Thi

Một Trời Tâm Sự. Hoa Kỳ: Anh Thư, 1987.

Nguyễn Đăng Thục

Tư Tưởng Việt Nam. Sài Gòn: Khai Trí, 1964.

Nguyễn Duy Cần

Phật Học Tinh Hoa. Sài Gòn: Trung tâm Học Liệu, 1971.

Nguyễn Hiến Lê

Tôi Tập Viết Tiếng Việt. California: Văn Nghệ, 1988.

Đời Viết Văn Của Tôi. California: Văn Nghệ, 1986.

Con Đường Thiên Lý. California: Văn Nghệ, 1987.

Nguyễn Hữu Châu

Luận Án Cao Học Luật (DES). Đại Học Luật Khoa Paris, 1960.

Nguyễn Long

Thành Nam

Phật Giáo Hoà Hảo Trong Giòng Lịch Sử Dân Tộc. California: Đuốc Từ Bi, 1991.

Nguyễn Minh Bảo

Đời Một Tổng Thống. Sài Gòn, 1971.

Nguyễn Khắc Ngữ

Những Ngày Cuối Cùng Của Việt Nam Cọng Hòa. Montréal: Nhóm Nghiên cứu Sử Địa, 1973

Nguyễn Lang

Việt Nam Phật Giáo Sử Luận. Paris: Lá Bối, 1978.

Nguyễn Ngọc Huy

Tìm Hiểu Mối Bang Giao Giữa Việt Nam với Trung Hoa, Cam Bốt và Lào. Hoa Kỳ: Tìm Hiểu, 1979.

Nguyễn Phúc Dân

Cuộc Đời Cách Mạng Cường Để. Sài Gòn, 1957.

Nguyễn Thái

Is South Vietnam viable? Manila: Carmelo & Bauermann, Inc., 1962

Nguyễn Thế Anh

Việt Nam Thời Pháp Đô Hộ. Sài Gòn, Lửa Thiêng, 1970.

Nguyễn Trân

Công và Tội. Hoa Kỳ: Xuân Thu, 1992.

Nguyễn văn Chức

Việt Nam Chính Sử. Những Sai Lầm Trong VNMLQHT và Gian Trá của Đỗ Mậu. Virginia: Văn Nghệ Tiền Phong, 1990.

Nguyễn văn Xuân

Phong  Trào Duy Tân. Sài Gòn: Lá Bối, 1970.

NXB Khoa Học

Đại Nam Nhất Thống Chí. Hà Nội, 1969.

NXB Văn Hoá

Văn Hoá Văn Nghệ Miền Nam Dưới Chế Độ Mỹ Nguỵ. Hà Nội, 1979.

Nhật Thịnh

Chân Dung Nhất Linh, hay Thân Thế Sự Nghiệp Nguyễn Tường Tam. Đại Nam, California, Hoa Kỳ (knxb)

Nhị Lang

Phong Trào Kháng Chiến Trình Minh Thế. Hoa Kỳ: Lion Press, 1985.

Nixon, Richard

No More Vietnam. California: Avon Book, 1985.

P.J. Honey

Communism in North Vietnam. Cambridge: MIT Press, 1966.

Patti, Archimedes

Why Vietnam? Los Angeles: UCLA, 1980.

Phạm Kim Vinh

Những bí ẩn về Cái Chết của VNCH. Hoa Kỳ: Người Việt, 1977

Lịch sử Chiến đấu của Quân lực VNCH. Hoa Kỳ, 1980

Phạm văn Sơn

Việt Sử Tân Biên. Sài Gòn: Văn Hữu Á Châu, 1958.

Việt Sử Toàn Thư. Sài Gòn, 1960

Phan Khoang

Việt Nam Pháp Thuộc Sử. Sài Gòn: Khai Trí, 1961.

Phan Nhật Nam

Dấu Binh Lửa. Sài Gòn: Tiến Hoá, 1973.

T ù Binh và Hòa Bình. Sài Gòn: Hiện Đại, 1974

Phùng Tất Đắc (Lãng Nhân)

Chơi Chữ. Texas: Zielekz, 1978.

Pike, Douglas

Vietcong. Cambridge: MIT Press, 1966.

Quách Tấn

Xứ Trầm Hương. Sài Gòn: Lá Bối, 1969.

Schecter, Jerrold

The Fusion of Religion & Politics in Buddhism. Tokyo: John Weatherhill, Inc., 1967.

New Face of Buddha. Coward McCann, NY, 1967.

Scigliano, Robert

Vietnam, a Country at War. Boston: Asia Survey, 1963.

Shaplen, Robert

The Lost Revolution. New York: Harper & Row, 1966.

Sheehan, Neil

The Pentagon  Papers. New York:  Bantam Books, 1971.

The Bright Shining Lie. New York: Random House, 1988.

Sự Lừa Dối Hào Nhoáng. California, Hồng Lĩnh, 1991 (Ấn bản Việt ngữ tại Việt Nam).

Snepp, Frank

Decent Interval. New York: Random House, 1977.

Suzuki, D.T.

Introduction to Buddhism Zen. France: Buchel Charter, 1964.

Tạ Chí Đại Trường

Lịch Sử Nội Chiến Việt Nam. Sài Gòn, 1973.

Thái văn Kiểm

Đất Việt Trời Nam. Sài Gòn: Nguồn Sống, 1960 .

Thế Uyên

Chân Dung Nhất Linh. Sài Gòn: Văn, 1966.

Nhà Văn, Tac Phẩm, Cuộc Đời. Sài Gòn: Đại Nam Văn Hiến, 1966.

Thích Nhất Hạnh

Vietnam, Lotus in a Sea of Fire. New York: Hill & Wang, 1967.

Tương Lai Văn Hoá Việt Nam. Sunnyvale, Hoa Kỳ: Lá Bối, 1983.

Toan Ánh

Hội Hè Đình Đám. Sài Gòn: 1969 (Tái bản tại California, 1987).

Trần Tam Tỉnh

Thập Giá và Lưỡi Gươm. TP Hồ Chí Minh: Trẻ, 1988 (Dieu et César. Paris: 1978)

Trần Trọng Kim

Một Cơn Gió Bụi. Nam Vang, 1949.

Việt Nam Sử Lược. Arizona: Sống Mới, 1978.

Nho Giáo. Sài Gòn: Tân Việt (knxb).

Trần Tương

Biến Cố 11-11-1960. Sài Gòn: Đức Phổ, 1971.

Trần Văn Đôn

Our Endless War. England: Presidio Press, 1978.

Việt Nam Nhân Chứng. Hoa Kỳ: Xuân Thu, 1989

Tsuboi, Yoshiharu

L'Empire Vietnamien Face à la France et à la Chine. Paris: l'Harmattan, 1987

Vedel, G.

Edudes des Constitutions, Paris.

Võ Nguyên Giáp

Những Chặng Đường Lịch Sử. Hà Nội: Văn Học, 1977.

Võ Phiến

Đất Nước Quê Hương. Hoa Kỳ: Người Việt, 1976.

Vũ Bằng

Bốn Mươi Năm Nói Láo. Arkansas: Sống Mới (in lại ấn bản Sài Gòn, 1969)

Vũ Đức Hạnh, Etienne

La Place du Catholicisme dans les Relations Entre la France et le Vietnam de 1851 à 1870. Hoà Lan: Leiden Drill, 1969.

Vũ Ngự Chiêu

Hoàng Tử Vĩnh San, Texas, Hoa Kỳ: Văn Hoá, 1972.

Warner, Dennis

The Last Confucian. MacMillan Co., New York, 1964

Westmoreland, William

A Soldier Report. New York: Doubleday Inc., 1976

 

 

©sachhiem.net

Trang Bìa VNMLQHT


Tất cả các chương sách VNMLQHT đã đăng trong sachhiem.net:

VNMLQHT- Ý Kiến Độc Giả (HLDM)

VNMLQHT-Phụ Lục A-Trăm Lời Phê Phán (HLDM)

VNMLQHT-Phụ Lục B-Sáu Bài Đọc Thêm (HLDM)

VNMLQHT-Phụ Lục C-Bốn Lá Thư Riêng (HLDM)

VNMLQHT-Phụ Lục D-Hai Tài Liệu (HLDM)

VNMLQHT-Phụ Lục E- Mười Hai Bài Đọc Thêm (HLDM)

VNMLQHTch01- Quảng Bình - Quê Hương Định Mệnh (HLDM)

VNMLQHTch02- Vào Đường Đấu Tranh (HLDM)

VNMLQHTch03- Thăng Trầm trong Cuộc Chiến Việt Pháp (HLDM)

VNMLQHTch04 Phụ Bản - Những Bức Hình Lịch Sử (HLDM)

VNMLQHTch04- Những Ngày Cuối Cùng của Thực Dân Pháp (HLDM)

VNMLQHTch05- Góp Công Xây Dựng Chế Độ (HLDM)

VNMLQHTch06- Bảo Đại và Ngô Đình Diệm (HLDM)

VNMLQHTch07- Gia Đình Trị (HLDM)

VNMLQHTch08- Đảng Cần Lao (HLDM)

VNMLQHTch09- Chính Sách Độc Tài (HLDM)

VNMLQHTch10- Những Thất Bại của Chế Độ (HLDM)

VNMLQHTch11- Bắt Đầu Sự Sụp Đổ (HLDM)

VNMLQHTch12- Hai Năm Khốn Cùng (HLDM)

VNMLQHTch13- Tệ Trạng Tham Nhũng (HLDM)

VNMLQHTch14- Kỳ Thị Tôn Giáo (HLDM)

VNMLQHTch15- Biến Cố Phật Giáo (HLDM)

VNMLQHTch16- Từ Đồng Minh với Mỹ (HLDM)

VNMLQHTch17 Phụ Bản - Những Bức Hình Kỷ Niệm (HLDM)

VNMLQHTch17- Cuộc Cách Mạng 1-11-63 (HLDM)

VNMLQHTch18- Ba Năm Xáo Trộn (HLDM)

VNMLQHTch19- Chế Độ Thiệu (HLDM)

VNMLQHTch20- Kết Luận (HLDM)

VNMLQHTthumuc (HLDM)

 

Trang Hoành Linh Đỗ Mậu