Việt Nam Quốc Sử Hùng Ca

Cầu Móng NTTTLA

Link http://sachhiem.net/VANHOC/CauMong_02a.php

14-Feb-2018

- Phần II -

Thời kỳ Bắc thuộc. Một ngàn năm đô hộ giặc Tàu. Những cuộc khởi nghĩa giành độc lập tự chủ với chí quật cường bất khuất của các anh hùng liệt nữ.

(244 câu)

33.

Giống Tiên Rồng đáp lời giặc Hán
Dù hiểm nguy quốc nạn tai ương
Ngàn năm nô lệ tang thương
Anh hùng liệt nữ nêu gương sáng ngời.

34.

Dòng Lạc Việt muôn đời bất khuất
Chí anh hùng đạp đất đội trời
Xích xiềng nô lệ chặt rời
Quyết giành độc lập,dựng đời tự do.

35.

Dù nhỏ bé, thân cò dũng liệt
 Đường tự do khắc nghiệt hiểm nghèo
Tưởng rằng cò ngã bọt bèo
Nào ngờ sói dữ hùm beo rã rời

36.

Thương dân khổ, sống đời nô lệ
Chịu cực hình bãi bể nương dâu
Anh hùng, liệt nữ lệ sầu
Mang gươm phục quốc vó câu chập chùng.

37.

Năm bốn mươi lửa bùng chiến lũy
Bà Trưng Trắc lập chí hùng anh
Tô Định tàn ác máu tanh
Giết chồng Thi Sách gian manh lộng quyền

38.

Bao lương dân xích xiềng lệ đẵm
Thân nô vong, hận thắm đáy tim
Ngọc trai đáy biển xác chìm
Rừng thiêng chướng khí đi tìm sừng tê.

39.

Hai Bà Trưng quyết thề sông nước
Đất Mê Linh tiến bước anh hào
Cỡi voi, binh giáp chiến bào
Mặt trời rực sáng, trăng sao tối mờ.

40.

Xông chiến trận phất cờ khởi nghĩa
Đoạt Liên Lâu thánh địa Hán quan
Sáu lăm (65) thành huyện qui hàng
Tô Định khiếp vía hoang mang bôn đào.

41.

Trưng Nữ Vương ngôi cao trị quốc (3)
Giành tự do độc lập non sông
Mê Linh đô phủ Tiên Rồng
Phục hưng nòi giống Lạc Hồng Văn Lang.

42.

Suốt hai năm rộn ràng chuẩn bị
Nhà Đông Hán quyết chí phản công
Phục Ba Mã Viện, Lưu Long
Thủy quân Đoàn Chính hợp đồng tiến binh.

43.

Trưng Nữ Vương xuất chinh quyết chiến
Trận Lãng Bạc lửa biển ngập trời
Quân binh thế yếu rã rời
Trưng Vương lùi bước, trại dời Cẩm Khê.

44.

Quân Mã Viện tứ bề vây kín
Phá vòng vây quân lính vỡ tan
Cùng đường bến nước Hát Giang
Trầm mình tuẫn tiết lỡ làng núi sông.

45.

Tướng Đô Dương binh Rồng thủ lĩnh
Quận Cửu Chân Nghệ Tĩnh kiên cường
Đón quân Mã Viện sa trường
Quân binh tử chiến máu xương ngập tràn.

46.

Hồn tử sĩ khóc than vận bĩ
Đem máu xương đắp lũy xây thành
Nào ngờ giông tố gãy cành
Mặt trời khuất bóng, năm canh bóng tà.

47.

Nhà Đông Hán lo xa đổi hướng
Bỏ Lạc Hầu, Lạc Tướng Văn Lang
Trực tiếp cai trị huyện làng
Mưu đồ đồng hóa Nam bang muôn đời

48.

Giống Tiên Rồng đáp lời giặc Bắc
Chí quật cường chống giặc điều binh
Cửu Chân, bà Triệu Thị Chinh
Nêu gương bất khuất, nữ trinh anh hùng.

49.

Huyện Nông Cống vẫy vùng Thanh Hóa
Hai mươi tuổi chí cả lược thao
Vào núi chiêu mộ anh hào
Cùng anh Quốc Đạt gươm đao tướng quyền.

50.

Cỡi gió mạnh chặt xiềng bứt xích
Đạp sóng dữ tập kích tiến công
Chém cá tràng kình bể Đông
Chẳng làm tì thiếp má hồng nữ nhi.

51.

Thúc voi trận hoàng kỳ lệnh xướng
Áo giáp vàng chủ tướng binh điều
Xông pha giáp chiến tiền tiêu
Oai danh anh dũng "Nhụy Kiều Tướng Quân".

52.

Quan thứ sử Ngô thần kinh hãi
Tướng Lục Dận thất bại bao lần
Tiếc vì thế yếu ít quân
Bồ Điền tuẫn tiết làm thần Nam bang.

53.

Lý Nam Đế lập đàn phong tiết
"Bậc chính anh hùng liệt tài trinh
Nhất phu nhân
", nước trọn tình
Nữ nhi hào kiệt anh linh Tiên Rồng.

54.

Năm trăm năm tiếp dòng Bắc thuộc
Triều nhà Lương thế cuộc rã rời
Dân Nam quật khởi lập đời
Tiền Lý Nam Đế, dựa thời bôn ba.

55.

Tổ bảy đời, rời xaTây Hán
Vào Giao Châu lánh nạn chiến chinh
Lý Bôn văn võ tài binh
Bỏ quan Cửu Đức về kinh lập triều.

56.

Cùng Triệu Túc, Tinh Thiều lập chí
Dựa thế thời vận bĩ nhà Lương
Long Biên đoạt lấy triều cương
Chấn hưng quốc sự tranh thương giặc loàn.

57.

Giặc Lâm Ấp mưu toan đánh phá
Đổ quân sang khắp ngả miền Nam
Ý đồ phát triển tộc Chàm
Mở mang bờ cõi lòng tham ngập tràn.

58.

Ngăn  giặc loạn,  quân dàn Cửu Đức
Tướng Phạm Tu nhận chức xuất chinh
Quyết tâm đuổi giặc điều binh
Đại phá Lâm Ấp giữ gìn non sông.

59.

Lý Nam Đế  bệ rồng tiến bước
Nhà Tiền Lý mở nước Vạn Xuân
Long Biên đô phủ an dân
Niên hiệu Thiên Đức tranh phân Lương triều.

60.

Giặc nhà Lương, Dương Thiêu Thứ sử
Trần Bá Tiên được cử tiên phong
Tiêu Bột giúp sức tiến công
Biển người thác lũ bão giông ngập tràn.

61.

Quân nhà Lý hiên ngang chống giặc
Giữ trận tiền thế ngặt gian nan
Vó câu cung kiếm lỡ làng
Chu Diên, Tô Lịch quân tan não nề.

62.

Về Gia Ninh, bốn bề nguy khốn
Đến xứ Liêu chỉnh đốn đội hình
Về hồ Điển Triệt lập dinh
Giặc Lương tiến đánh quân binh rã rời.

63.

Lý Nam Đế vận thời điên đảo
Động Khuất Lạo buồn não mạng vong
Trao quyền Quang Phục tướng công
Lo toan phục quốc non sông cơ đồ .

64.

Triệu Quang Phục thế cô lùi bước
Về Dạ Trạch đầm nước bùn lầy
Ba quân khí tiết nghĩa đầy
Chiến tranh du kích bủa vây tứ bề.

65.

Ngày yên nghỉ, đêm về tập kích
Phá quân Lương, sức địch tiêu hao
Dạ Trạch Vương, tiếng anh hào
Bá Tiên sức kiệt, lao đao quân tình.

66.

Lý Nam Đế triều đình đã mất
Triệu Quang Phục lập thất triều cương
Dựng nghiệp nước: Triệu Việt Vương
Quyết tâm phục quốc biểu dương thế cờ.

67.

Triều nhà Lương cõi bờ loạn nhiễu
Trần Bá Tiên lệnh chiếu triệu hồi
Dương Sàn phó tướng đầu rơi
Việt Vương xuất chiến thu hồi Long Biên.

68.

Kể từ lúc ngửa nghiêng cờ thế
Động Khuất Lạo lập kế sinh tồn
Thiên Bảo anh cả Lý Bôn
Lui về trấn đóng dinh đồn Cửu Chân.

69.

Lý Bá Tiên bao lần rượt đuổi
Lý Thiên Bảo lầm lủi bôn đào
Đất người Di Lạo xứ Lào
Biên cương xa thẳm núi cao nhọc nhằn.

70.

Nguồn Đào Giang đất bằng mầu mở
Động Dã Năng cơ sở thành trì
Đào Lang Vương, chủ triều nghi
Dã Năng tên nước quân uy lớp hàng.

71.

Bỗng phút chốc thân tàn bệnh mất
Lý Phật Tử tôn thất tông đường
Đứng ra nối nghiệp triều cương
Năm lần đánh phá Việt Vương đoạt thành.

72.

Kế thất bại đồng thanh hòa giải
Chia ranh giới lấy bãi Quân Thần
Nhã Lang ở rể kết thân
Cảo Nương công chúa định phần lương duyên.

73.

Kế gián điệp thuyền quyên hôn ước
Lý Phật Tử mạnh bước tiến công
Bất ngờ ,Vương Việt tuẫn vong
Đại Nha cửa biển xác hồng nổi trôi.

74.

Lý Phật Tử xây ngôi thiên tử
Lý Đại Nguyên trấn giữ Long Biên
Phổ Đỉnh chủ tướng Ô Diên
Phong Châu đô phủ nắm quyền trị an.

75.

Cuộc nội chiến tương tàn Triệu-Lý
Chống ngoại xâm thành lũy Lương triều
Hai lần sức nước tiêu điều
Vận thời đưa đẩy thế nhiều gian nguy.

76.

Giặc Bắc phương nhà Tùy gây rối
Ngay trận đầu đánh núi Đô Long
Phật Tử quân yếu bại vong
Xin hàng, giặc bắt đóng gông về Tàu.

77.

Bao tướng sĩ máu đào chảy xiết
Tướng Lưu Phương tiêu diệt tận nòi
Máu xương dân Việt rã rời
Vạn Xuân vận nước tơi bời nô vong.

78.

Ba trăm năm tiếp dòng nô lệ
Bao anh hùng dựa thế tạo thời
Tự do, độc lập, dựng đời
Anh hào nổi dậy đáp lời núi sông.

79.

Mai Thúc Loan ruộng đồng Hà Tĩnh
Chí anh hùng thủ lỉnh quân binh
Lâm Ấp, Chân Lạp liên minh
Phất cờ khởi nghĩa xuất chinh chống Đường.

80.

Đường Huyền Tông cử Dương Tử Húc
Quang Sở Khách thúc giục chiến trường
Tinh binh  mười vạn  biểu  dương
Nghĩa quân tơi tả cùng đường vỡ tan.

81.

Kỷ thứ mười suy tàn Đường quốc
Khúc Thừa Dụ quản đốc dân đinh
Quan Tiết Độ Sứ anh minh
Dân tôn giữ nước nội tình triều cương.

82.

Nhà Đường mất, Hậu Lương nghiệp cứ
Nam Bình Vương độ sứ Quảng Châu
Lưu Ẩn nhận chức vương hầu
Định tâm chiếm đoạt Giao Châu Nam trào.

83.

Quan Khúc Hạo anh hào vững thế
Guồng hành chánh triệt để sửa sang
Thuế, sưu , dịch, lệ, kinh bang
An vui phấn khởi thôn làng dân Nam.

84.

Lưu Ẩn mất Lưu Nham kế Vị
Lập Nam Hán chính trị tư riêng
Khúc Hạo dò xét binh quyền
Cho con giao hảo xe duyên kết tình.

85.

Khúc Thừa Mỹ chẳnh tin Nam Hán
Thần phục Lương, bài Hán Lưu Cung
Phản Lương lập nước gian hùng
Lưu Cung, Hán chủ vẫy vùng phương Nam.

86.

Lý Khắc Chính, phong hàm thủ lãnh
 Đưa quân sang tiến đánh Giao Châu
Bắt sống Thừa Mỹ công đầu  
Nam Hán cướp nước gồm thâu sơn hà.

87.

Dương Diên Nghệ tướng nha Khúc Hạo
Đuổi Khắc Chính giữ đạo tôi trung
Giao Châu quật khởi anh hùng
Trân Bảo quân viện thế cùng đầu rơi.

88.

Được sáu năm dựng thời tạo thế
Kiều Công Tiễn quỷ kế gian thần
Đoạt ngôi giết chủ tương phân
Cầu viện Nam Hán chia phần lợi danh.

89.

Gươm Phù Đổng xây thành Việt tộc
Dù giặc Bắc thâm độc hung tàn
Gian thần bạo ngược cuồng man
Gươm thiêng trấn quốc diệt tan giặc loàn.

90.

Máu LạcViệt truyền loan non nước
Gọi quốc hồn cất bước chinh nhân
Vấn vương đất tổ xa gần
Chuyển luân thế nước khí thần bão giông.

91.

Bao chiến tích sử hồng quật khởi
Gương anh hùng nhắn gửi non sông
Chẳng màng xương máu cuồng phong
Xây nhà dựng nước chí công diệt thù.

92.

Lý Nam Đế gồm thu quyền chính
Triệu Quang Phục điều lịnh xuất chinh
Thúc Loan, Diên Nghệ khởi binh
Họ Khúc dấy nghiệp cứu tinh nước nhà.

93.

Lòng nghĩa dũng can qua ngạo nghễ
Vượt phong ba dâu bể nghìn trùng
Bền gan, vững chí, kiên trung
Rồng Tiên nòi giống oai hùng hiên ngang.

(đón đọc Phần III)

Chú thích:

(3) Trưng Nữ Vương ngôi cao trị quốc -  Giành tự do độc lập non sông-  Mê Linh đô phủ Tiên Rồng-  Phục hưng nòi giống Lạc Hồng Văn Lang

Năm 40-43(sau Tây lịch) Tô Định làm thái thú Giao Chỉ, chính sự tham lam tàn bạo giết Thi Sách là con của một Lạc tướng huyện Châu Diên. Trưng Trắc vợ Thi Sách cùng em là Trưng Nhị, nguyên là họ Lạc, con gái của một Lạc tướng huyện Mê Linh (Phong Châu) nổi dậy đánh đuổi Tô Định chạy về Tàu. Các quận Nam Hải, Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố đều hưởng ứng, lấy được 65 thành ở Lĩnh Nam, tự lập lên làm vua, mới xưng là họ Trưng. Vua đóng đô ở Mê Linh được ba năm thì tướng nhà Hán là Mã Viện mang đại quân tái xâm lược. Quân của hai bà thế yếu bại trận, hai bà nhảy xuống sông Hát tuẩn tiết, không để bị giặc bắt. Dân chúng thương mến Trương Nữ Vương lập đền thờ phụng hai bà ở xã Hát Giang, huyện Phú Lộc

 

 

Nguồn hình ảnh:

- Tranh dân gian Đông Hồ

Trang Văn Học