Ấn bản 1978 của

nhà xuất bản Trẻ

Mục Lục

TIỂU SỬ

LỜI NÓI ĐẦU

DẪN NHẬP

 

CHƯƠNG I: HƯƠNG LIỆU VÀ CÁC LINH HỒN

1. HƯƠNG LIỆU VÀ ĐẠI BÁC

2. NHỮNG VIỆC CHÚA LÀM QUA BÀN TAY NGƯỜI PHÁP

3. NHỮNG VIỄN ẢNH

4. GIÁM MỤC BÁ ĐA LỘC

5. THẬP GIÁ VÀ LƯỠI GƯƠM

6. GIÁM MỤC PUY-GI-NIÊ

7. GIÁO HỘI DƯỚI CHẾ ĐỘ THUỘC ĐỊA

8. CHỦ NGHĨA PHONG KIẾN TRONG ĐẠO

9. TRONG TRẬN GIÓ XOÁY NHỮNG NĂM 30

10. THẬP GIÁ ĐƯỢC GIẢI PHÓNG

 

CHƯƠNG II: BINH THÁNH GIÁ, NẠN NHÂN CỦA ĐẠO QUÂN THÁNH GIÁ

1. THẬP GIÁ ĐI CHUNG VỚI NGÔI SAO,
HAY CHỐNG LẠI NGÔI SAO?

2. HỒ CHÍ MINH VÀ LÊ HỮU TỪ

3. THẬP GIÁ BIẾN THÀNH ĐẠI BÁC

4. VÀ CÁI BÃY TAI HẠI BIẾT BAO!

5. CUỘC THÁNH CHIẾN

6. CUỘC XUẤT HÀNH

7. NGƯỜI CÔNG GIÁO, TRỌNG TÂM CỦA CUỘC DI CƯ

 

CHƯƠNG III: GIÁO HỘI TRONG CƠN BÃO BÙNG

1. GIÁO HỘI CHIẾN THẮNG

2. HOA SEN ĐẪM MÁU

3. AI LÀ NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM.

4. CÁC TƯỚNG TÁ MÚA MAY QUAY CUỒNG

5. ĐỐI DIỆN VỚI CHIẾN TRANH CỦA MỸ

6. GIÁO HỘI ĐỐI DIỆN VỚI VẤN ĐỀ HÒA BÌNH

7. NỖI HĂM DỌA CỦA HÒA BÌNH

 

CHƯƠNG IV: GIÁO HỘI TRONG KHÁNG CHIẾN

1. NGƯỜI CÔNG GIÁO YÊU NƯỚC VÀ NHỮNG NGƯỜI CÁCH MẠNG

2. NHỮNG NGƯỜI CÔNG GIÁO KHÁNG CHIẾN Ở NAM BỘ

3. CÔNG GIÁO KHÁNG CHIẾN BẮC BỘ

4. CỤ HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI GIÁO HỘI

5. NHỮNG CUỘC ĐỤNG ĐỘ CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT

6. TÀI SẢN CỦA GIÁO HỘI

7. CÁC CỐ THỪA SAI

8. SỰ ĐÁP TRẢ CỦA GIÁO HỘI TRƯỚC BÀN TAY ĐƯA RA

9. NGƯỜI CÔNG GIÁO VÀ CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN THỨ HAI

10. THÁNH LỄ VÀ RƯỚC KIỆU

11. VIỆC CẬP NHẬT HÓA

XUYÊN QUA CUỘC GIẢI PHÓNG

NHỮNG CUỘC RA ĐI

VỤ GIÁM MỤC NGUYỄN VĂN THUẬN

CHỐNG ĐỐI

CỘNG TÁC

DẤN THÂN

NHỮNG TÍN HỮU CƠ SỞ

KẾT LUẬN

HƯỚNG NHÌN VỀ TƯƠNG LAI

 

PHỤ LỤC :

- PHONG THÁNH

- TRỜI MỚI ĐẤT MỚI

 

(HẾT)

 

Trang Chính