Các bài liên hệ - Tài Liệu Mật Của Hoa Kỳ:

● 2013-06-02 - Bức Điện Văn 243 (Duyên sinh)

● 2014-22-01 - Chính Người Công Giáo Đã Giết Ngô Đình Diệm (Duyên sinh)

▪ 2013-06-03 - Hồ Sơ Giải Mật Số SNIE 53-2-63: Bản Đánh Giá Tình Báo Quốc Gia - Nguyên Giác dịch -
▪ 2013-06-04 - Bản Phúc Trình Của CIA - Báo Cáo Về Cuộc Thảm Sát Huế 1963 - Nguyên Giác dịch -
▪ 2013-09-24 - Chính Quyền Johnson Nhìn Lại Biến Cố 1-11-1963 - Cư sĩ Nguyên Giác dịch -
▪ 2013-09-30 - Linh Mục Của TT Diệm Kể Với GS Fishel:
Nhiều Ngàn Sĩ Quan VNCH Cải Đạo Để Tiến Thân
- Bộ Ngoại Giao HK -
▪ 2013-10-21 - Bộ Trưởng Mcnamara Viết Từ Sài Gòn: Diệm-Nhu Đàn Áp Toàn Dân - Nguyên Giác dịch -
▪ 2013-10-21 - Điện Văn 118: Ba Mẹ Bà Nhu Kêu Gọi Lật Đổ Nhà Ngô - Nguyên Giác dịch -
▪ 2013-10-27 - Bản Ghi Nhớ 110: Quân Và Dân Việt Nam Phẩn Nộ - Nguyên Giác dịch -
▪ 2016-06-02 - Tài Liệu Giải Mật Của CIA -Liên hệ đến tình hình Nam Việt Nam năm 1963 - Sưu tầm của NGTT -
▪ 2016-09-12 - Ngô Đình Nhu Thương Thuyết Với Hà Nội - GS Howard Jones/ Nguyên Giác dịch -
▪ 2017-11-01 - Phúc Trình Thượng Viện Hoa Kỳ Số 94-465: Tướng Lãnh Tiến Hành Đánh Dinh Gia Long Dù Áp Lực Giờ Chó - Nguyên Giác dịch -
▪ 2018-06-01 - The Pentagon Papers: Biến Động Phật Giáo - Thư Viện Hoa Sen -
▪ 2019-10-16 - CIA Giải Mật Hồ Sơ Về Chính Biến 1/11/1963 Ai Chỉ Thị, Ai Giết NĐ Diệm, NĐ Nhu? - Nguyên Giác sưu tầm -

▪ ▪

- Tài Liệu A/5630 (Thư Viện Hoa Sen)