●   Bản rời    

BBC: Nhà thờ Úc thừa nhận 'lạm dụng tình dục'

Subject: Nhà thờ Úc thừa nhận 'lạm dụng t ình dục'
From: Ba Nguyen