Những đoạn kinh thánh đáng nhớ

SH sưu tầm

Link http://sachhiem.net/TONGIAO/tgS/SH72.php

03-Jan-2017

Chúa tạo nên trời đất thế nào?

- Genesis 1

Tiếng Anh:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+1

Tiếng Việt:

https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/0/1

[Xem nhận xét về việc Chúa tạo dựng: Thánh Kinh: Cựu Ước Và Tân Ước (một khảo luận khách quan và khoa học)]

Những sự tàn bạo khủng khiếp của Chúa trong Cựu Ước:

- Phục Truyền luật lệ ký [Chương12, đoạn 2-7] dạy: Phải vằm nát và đốt tất cả những nơi thờ tự của những kẻ ngoại đạo, phá bỏ tất cả những ông Thần mà họ thờ…

- Thi Thiên [Psalm, 137: 9]: Phúc cho những ai bắt con trẻ của người Ba-bi-lon mà đập vào đá cho chết.

- 1 Samuel [15: 2-3]: Hãy đánh dân A-me-léc và phải giết mọi súc vật của chúng, nam nữ giết hết, con trẻ còn bú, bò, chiên, lạc đà phải giết hết.

- Nhất là cuốn Dân Số Ký, chương 31, tóm lược: Chúa Trời chỉ đạo cho ông Mai-sen (Moses) mộ binh chống dân Ma-đi-an. Quân của Mai-sen cướp vàng bạc, kim loại, bắt hằng trăm ngàn gia súc của dân Ma-đi-an đem về chia nhau. Đàn ông và trẻ thơ bị giết sạch hết. Nhưng 32 ngàn cô gái còn trinh bắt về làm quà cho các lính ra trận. Chúa Trời bảo ông Mai-sen nộp cho Chúa súc vật và 32 cô gái còn trinh”.

[Theo “Kinh Cựu Ước (NGŨ THƯ), trang 453-457, do Nhóm Phiên Dịch CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ thực hiện, tòa Tổng Giám mục Việt Nam chuẩn y”. Nhà xuất bản Tôn Giáo, Hà Nội cấp giấy phép – 2010. Bán tại Nhà thờ đường Kỳ Đồng. Tp.HCM]

Những sự độc tài, ích kỷ, ghen ghét của Chúa trong Tân Ước:

- Luke 19:27: Còn bọn thù địch của ta kia, những người không muốn ta làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt ta. (donghanh.org)

- Ma-thi-ơ 10 (Phúc âm Matthew):

-37 Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta; (!!!!)

-38 ai không vác cây thập tự mình mà theo ta, thì cũng chẳng đáng cho ta.

-39 Ai gìn giữ sự sống mình, thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta mất sự sống mình,thì sẽ tìm lại được.

- Matthew 18:6: Nếu ai làm cho một trong những đứa trẻ đã tin Ta phạm tội, thì tốt hơn cho hắn là buộc một cối đá vào cổ hắn và ném hắn xuống đáy biển cho chết đuối. (But whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him if a millstone were hung around his neck, and he were drowned in the depth of the sea.  [biblehub.com, donghanh.org]

- Matthew 12:30: Kẻ nào không theo ta, ở với ta, là chống đối ta. (He who is not with Me is against Me, and he who does not gather with Me scatters) [biblehub.com, donghanh.org]

- Matthew 23:8-10
8 Nhưng các ngươi đừng chịu người ta gọi mình bằng thầy; vì các ngươi chỉ có một Thầy, và các ngươi hết thảy đều là anh em.
9 Cũng đừng gọi người nào ở thế gian là cha mình; vì các ngươi chỉ có một Cha, là Đấng ở trên trời.
10 Cũng đừng chịu ai gọi mình là chủ; vì các ngươi chỉ có một Chủ, là Đấng Christ.

Những trích dẫn khác theo chủ đề:

Kinh Thánh hay Kinh Ác

- http://www.sachhiem.net/TONGIAO/tgS/SH38.php

___________________

Bài đọc thêm:

- Kẻ Ngoại Đạo Nhìn Thiên Chúa Giáo Và Hồi Giáo: Giống Nhau (Nguyễn Nhân Trí)

Trang Thời Sự