Thư Đọc Giả

Từ khi các sách của các tác giả liệt kê trong website này được xuất bản, những bức thư của đọc giả ái mộ nhận được qua đường bưu điện chưa được công bố vì nhiều lý do. Website Sách Hiếm nhận thấy một vài trong những bức thư này cần chia xẻ với các đọc giả khác nên sẽ bắt đầu đăng lá thư nào mà đọc giả không ngại được công khai đăng lên.  Trang Sách Hiếm tôn trọng bản quyền tác giả và người nhận của các thư được phổ biến trong sachhiem.net, và không chấp nhận bất cứ hành động nào có ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi của tác giả liên quan đến các bức thư.
 


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang Nguyễn Mạnh Quang