●   Bản rời    

Gương Bất Hiếu Của Giê-Su Trong Kinh Thánh

Gương Bất Hiếu Của Giê-Su Trong Kinh Thánh

Thi Nguyễn sưu tầm

http://sachhiem.net/TONGIAO/FB/FBThiNguyen19.php

17-Sep-2023

LTS: Đây là một phần trích trong bài "Nhân Mùa Vu Lan, Lại Nghĩ Về Đạo Hiếu Của Các Tôn Giáo" của Thi Nguyên 31 August, 2020.

Điều răn thứ 4 trong 10 Điều Răn Chúa của Luật Moisen ghi "Thảo kính cha mẹ" nhưng đến thời Giê-su thì ông dẹp chuyện "thảo kính cha mẹ" sang một xó xỉnh nào không tìm thấy nữa. (SH)

Đọc Tân Ước, ta thấy chính Giê-Su là một con người bất hiếu chối bỏ MẸ VÀ ANH CHỊ EM thẳng thừng và tàn nhẫn. Đây có thể do mặc cảm là con không cha nên Giê-Su oán hận mẹ mình vì đã chữa hoang với người lính La Mã tên Pantera. Dưới đây là những đoạn trích có chú dẫn chương và câu trong Kinh thánh:

- Tân Ước Luca (11: 27-28):

Có người nói với Giêsu “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm”. Đây là một lời khen, lẽ ra Giêsu phải hân hoan đón nhận lời khen này, nhưng không Giêsu đã đáp lại ngay câu này như sau: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa”, cố tính phớt lờ và coi thường mẹ mình do mặc cảm là con không cha.

- Tân Ước Matthew (10: 37 -38):

Giê-Su dạy "Ai yêu cha yêu mẹ hơn Ta, thì không xứng với Ta. Ai yêu con trai con gái hơn Ta, thì không xứng với Ta. 38. Ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không xứng với Ta. 39. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ tìm thấy được.”

- Tân Ước Luca (14: 26 -27): Vác thập giá mình mà đi theo Giêsu

25. Có rất đông người cùng đi đường với Giê-Su. Người quay lại bảo họ: 26. "Ai đến với Ta mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ Ta được. 27. Ai không vác thập giá mình mà đi theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta được.

- Tân Ước Matthew (12:48-50):

46. Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Dê Sù đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. 47. Có kẻ thưa Giê-Su rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy." 48. Người bảo kẻ ấy rằng: "Ai là mẹ ta? Ai là anh em ta?" 49. Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: "Đây là mẹ ta, đây là anh em ta. 50. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha ta, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em ta, là mẹ ta."

- Tân Ước Mark (3:31-35)

31 Mẹ và anh em Giê-Su đến, đứng ở ngoài, cho gọi Giê-Su ra. 32. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Giê-Su. Có kẻ nói với Giê-Su rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!" 33. Nhưng Người đáp lại: "Ai là mẹ ta? Ai là anh em ta?". 34. Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: "Đây là mẹ ta, đây là anh em ta. 35. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em ta, là mẹ ta."

- Tân Ước Luca (8:19-21)

19 Mẹ và anh em Giê-Su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. 20. Người ta báo cho Giê-Su biết: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy." 21. Người đáp lại: "Mẹ ta và anh em ta, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành."

- Tân Ước John (2:1-5): Tiệc cưới Ca-na

1 Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Giê-Su. 2 Giê-Su và các môn đệ cũng được mời tham dự. 3. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Giê-Su nói với Người: "Họ hết rượu rồi”. 4. Giê-Su đáp: "Này bà kia (Woman), chuyện đó can gì đến bà và ta? Giờ của ta chưa đến." 5. Thân mẫu Giê-Su nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo." (Trong bản tiếng Anh thì dùng chữ “woman!” một cách khinh miệt).

- Tân Ước John (19:26):

27. Giê-Su thấy mẹ mình, và một môn đồ Ngài yêu đứng gần người, thì nói cùng mẹ rằng: Hỡi đàn bà kia, đó là con của ngươi! 27. Đoạn, Ngài lại phán cùng người môn đồ rằng: Đó là mẹ ngươi! Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rước người về nhà mình.

- Tân Ước John (1:4)

1. Cách ba ngày sau, có đám cưới tại thành Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, và mẹ Giê-Su có tại đó. 2. Giê-Su cũng được mời đến dự đám với môn đồ Ngài. 3. Vừa khi thiếu rượu, mẹ Giê-Su nói với Ngài rằng: "Người ta không có rượu nữa." 4. Giê-Su đáp rằng: "Hỡi người đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa đến." Lại một lần nữa, Giê-Su lại dùng chữ "woman" một cách khinh miệt để gọi mẹ mình.

Đấy, đạo hiếu của Ki-tô giáo do chúa cha Dê Hô Va, chúa con Dê Sù mang lại cho dân Việt là như thế. Có cha nào giảng chuyện này trong nhà thờ cho các con chiens? May mà tổ chức buôn thần bán thánh Vatican bị nhân dân ta đuổi khỏi VN chạy theo bọn thực dân chứ không thì chẳng nhà nào còn được cái bàn thờ ông bà tổ tiên trang trọng như ngày nay để bọn tay sai bây giờ trổ tài nói phét.

Thi Nguyen

Nguồn: trích "Nhân Mùa Vu Lan, Lại Nghĩ Về Đạo Hiếu Của Các Tôn Giáo" của Thi Nguyên 31 August, 2020