Những Mâu Thuẫn Trong Kinh Thánh
Tân Ước

Nguyễn Trí Cảm

http://sachhiem.net/TONGIAO/NGTRCAM/NguyenTriCam31.php

17-Sep-2013

LTS: Người theo đạo Chúa được dạy rằng Thánh Kinh là lời Chúa mạc khải cho các "thánh" viết sử. Bài viết sau đây liệt kê những chỗ mâu thuẫn trong các lời "mạc khải". Câu giải thích duy nhất mà các tín hữu có thể nói là nhiều lúc "Chúa bị bệnh mất trí nhớ" cho nên khi nói thế này khi nói thế khác. Đây chỉ là mâu thuẫn trong văn tự, những chuyện bên lề, còn những mâu thuẫn trong giáo lý lại là một đề tài khác. Chúa hiền hay dử?, Chúa dạy thương người hay giết người? Chúa chuộng hòa bình hay chiến tranh?,... Đó là đề tài rộng lớn và quan trọng hơn.

Ít năm trước đây, Chris Harrison, một tay cừ khôi về điện toán, đã tạo ra một họa đồ rất đẹp như sau, liên kết đến tất cả các tham chiếu khác nhau về mỗi sự kiện trong Kinh Thánh. Ví dụ, nếu một câu trong Tân Ước được nhắc lại một câu trong Cựu Ước, và vẽ một vòng cung nối giữa hai chương đó (các đường thẳng đứng ở phía dưới đại diện cho câu số thứ tự trong mỗi chương liên hệ)

Chart of Biblical Contradictions

Bấm vào để xem độ phân giải cao hơn

Thật là tuyệt đẹp! Hóa ra có cả 63.779 (63 ngàn, và 779) tài liệu tham khảo trong Kinh Thánh (và bấy nhiêu đó vòng cung trong họa đồ)! .
Còn nhiều công trình tiếp nối trong việc vẽ họa đồ này, xin đọc bằng Anh ngữ trong http://www.patheos.com/blogs/ (SH)Với sự giúp đỡ của: Emanuel Malachite – nguyên là giáo dân Thiên Chúa


► Gioan Tẩy Giả (John the Baptist) là nhà tiên tri Elias - Matt 11:14
-/- Gioan Tẩy Giả  không phải là nhà tiên tri Elias - John 1:21

► Cha của  Giuse, chồng của Maria là Gia-cóp - Matt 1:16
-/- Cha chồng của Maria là Heli - Luke 3:23

► Có mười bốn đời tính từ Abraham đến David - Matt 1:17
-/- Chỉ có mười ba đời tính từ Abraham đến David - Matt 1:2-6

► Có mười bốn đời tính từ thời kỳ trục xuất người Do thái ở Babylon cho đến Chúa. - Matt 1:17
-/- Chỉ có mười ba đời tính từ thời kỳ trục xuất người Do thái ở Babylon cho đến Chúa - Matt 1:12-16

► Chúa hài đồng bị mang qua Ai cập - Matt 2:14,15,19,21,23
-/- Chúa hài đồng không bị mang qua Ai cập - Luke 2:22, 39

► Chúa bị cám dỗ nơi hoang mạc - Mark 1:12,13
-/- Chúa không bị cám dỗ nơi hoang mạc - John 2:1,2

► Chúa giảng bài thuyết giáo đầu tiên của mình ở trên núi - Matt 5:1,2
-/- Chúa giảng bài thuyết giáo đầu tiên của mình ở đồng bằng- Luke 6:17,20

► Gioan đang ở trong tù khi Giê-su đi vào vùng đất Galilee - Mark 1:14
-/- Gioan không bị tù khi Giê-su đi vào vùng đất Galilee - John 1:43/ John 3:22-24

► Các đệ tử của Chúa được lệnh đi tới cùng mang theo gậy và dép - Mark 6:8,9
-/- Các đệ tử của Chúa được lệnh đi tới mà không mang theo gậy hay dép - Matt 10:9,10

► Chúa bị đóng đinh vào giờ thứ ba - Mark 15:25
-/- Chúa không bị đóng đinh cho đến giờ thứ sáu - John 19:14,15

► Hai tên trộm sỉ vả Chúa - Matt 27:44/ Mark 15:32
-/- Chỉ có duy nhất một trộm sỉ vả Chúa - Luke 23:39,40

► Giu đa (Judas) tự tử bằng cách treo cổ - Matt 27:5
-/- Giu đa không treo cổ, ông ta chết bằng một cách khác - Acts 1:18

► Nghĩa trang do Giu đa mua - Acts 1:18
-/- Nghĩa trang do ông Thầy Chánh Tế mua - Matt 27:6,7

► Chỉ có một người đàn bà đến mộ đá - John 20:1
-/- Có hai người đàn bà đến mộ đá - Matt 28:1

► Có ba người đàn bà đến mộ đá - Mark 16:1
-/- Có nhiều hơn ba người đàn bà đến mộ đá - Luke 24:10

► Khi trời đã sáng họ mới đến mộ đá - Mark 16:2
-/- Họ đến mộ đá trước khi trời sáng. - John 20:1

► Những người đàn bà thấy có hai thiên thần tại mộ đá, và họ đang đứng lên - Luke 24:4
-/- Chỉ thấy có duy nhất một thiên thần, và ông ta đang ngồi xuống - Matt 28:2,5

► Có hai thiên thần được nhìn thấy bên trong mộ đá - John 20:11,12
-/- Chỉ có duy nhất một thiên thần được nhìn thấy bên trong mộ đá - Mark 16:5

► Chúa nằm trong mộ ba ngày và ba đêm- Matt 12:40
-/- Chúa chỉ nằm trong mộ hai ngày và hai đêm - Mark 15:25,42,44,45,46; 16:9

► Các đồ đệ được lệnh đi đến Galilee ngay sau khi Chúa sống lại - Matt 28:10
-/- Các đồ đệ được lệnh nấn ná chờ tại  Jerusalem ngay sau khi Chúa sống lại- Luke 24:49

► Giê su xuất hiện lần đầu tiên trước mười một đồ đệ ở một căn phòng tại Jerusalem - Luke 24:33,36,37/ John 20:19
-/- Giê su xuất hiện lần đầu tiên trước mười một đồ đệ  trên một hòn núi ở Galilee - Matt 28:16,17

► Chúa lên trời từ đỉnh núi Oliver - Acts 1:9,12
-/- Chúa lên trời từ Bethany - Luke 24:50,51

► Người hầu của Phao lồ (Paul) nghe tiếng nói kỳ lạ, và đứng ngây người không thốt ra lời - Acts 9:7
-/- Người hầu của Phao lồ không nghe gì cả và nằm úp sấp mặt xuống - Acts 26:14

Nguồn: http://www.cobourgatheist.com/contradictions.htm

SG.9 – 2013

Người dịch : Nguyễn Trí Cảm

___________ English __________

Bible contradictions
New Testament only

John the Baptist was Elias - Matt 11:14
John the Baptist was not Elias - John 1:21

The father of Joseph, Mary's husband was Jacob - Matt 1:16
The father of Mary's husband was Heli - Luke 3:23

There were fourteen generations from Abraham to David - Matt 1:17
There were but thirteen generations from Abraham to David - Matt 1:2-6

There were fourteen generations from the Babylonian captivity to Christ. - Matt 1:17
There were but thirteen generations from the Babylonian captivity to Christ - Matt 1:12-16

The infant Christ was taken into Egypt - Matt 2:14,15,19,21,23
The infant Christ was not taken into Egypt - Luke 2:22, 39

Christ was tempted in the wilderness - Mark 1:12,13
Christ was not tempted in the wilderness - John 2:1,2

Christ preached his first sermon on the mount - Matt 5:1,2
Christ preached his first sermon on the plain - Luke 6:17,20
John was in prison when Jesus went into Galilee - Mark 1:14
John was not in prison when Jesus went into Galilee - John 1:43/ John 3:22-24

Christ's disciples were commanded to go forth with a staff and sandals - Mark 6:8,9
Christ's disciples were commanded to go forth with neither staffs nor sandals - Matt 10:9,10

Christ was crucified at the third hour - Mark 15:25
Christ was not crucified until the sixth hour - John 19:14,15

The two thieves reviled - Christ Matt 27:44/ Mark 15:32
Only one of the thieves reviled Christ - Luke 23:39,40

Judas committed suicide by hanging - Matt 27:5
Judas did not hang himself, but died another way - Acts 1:18

The potter's field was purchased by Judas - Acts 1:18
The potter's field was purchased by the Chief Priests - Matt 27:6,7

There was but one woman who came to the sepulchre - John 20:1
There were two women who came to the sepulchre - Matt 28:1

There were three women who came to the sepulchre - Mark 16:1
There were more than three women who came to the sepulchre - Luke 24:10

It was at sunrise when they came to the sepulchre - Mark 16:2
It was some time before sunrise when they came. - John 20:1

There were two angels seen by the women at the sepulchre, and they were standing up - Luke 24:4
There was but one angel seen, and he was sitting down - Matt 28:2,5

There were two angels seen within the sepulchre - John 20:11,12
There was but one angel seen within the sepulchre - Mark 16:5

Christ was to be three days and three nights in the grave - Matt 12:40
Christ was but two days and two nights in the grave - Mark 15:25,42,44,45,46; 16:9

The disciples were commanded immediately after the resurrection to go into Galilee - Matt 28:10
The disciples were commanded immediately after the resurrection to go tarry at Jerusalem - Luke 24:49

Jesus first appeared to the eleven disciples in a room at Jerusalem - Luke 24:33,36,37/ John 20:19
Jesus first appeared to the eleven on a mountain in Galilee - Matt 28:16,17

Christ ascended from Mount Oliver - Acts 1:9,12
Christ ascended from Bethany - Luke 24:50,51

Paul's attendants heard the miraculous voice, and stood speechless - Acts 9:7
Paul's attendants heard not the voice and were prostrate - Acts 26:14

(Source: http://www.cobourgatheist.com/contradictions.htm)

________________

Đọc thêm:

- Những Mâu Thuẫn Trong Thánh Kinh (FB Thi Nguyên) http://sachhiem.net/TONGIAO/FB/FBThiNguyen_Mauthuan.php