Phép Giảng Tám Ngày

Alexandre De Rhodes

http://sachhiem.net/TONGIAO/ADRhodes/8Ngay.php

30-Jun-2015

(Chương 4 -tiếp theo và hết) 1   2   3

Nguồn http://bsb3.bsb.lrz.de/

 

Bản dịch PDF của sách Phép Giảng 8 Ngày

(https://kholuu.files.wordpress.com/ 2015/07/ phep_giang_tam_ngay.pdf) mới bổ túc ngày 11 tháng 5, 2019

Trang Tôn Giáo