sachhiem@sachhiem.net

 

 

Detail of Sistine Chapel fresco Creation of the Sun and Moon by Michelangelo (completed in 1512).

Detail of Sistine Chapel fresco Creation of the Sun and Moon by Michelangelo (completed in 1512).

 

 

Lời Tòa Soạn

Nhập

Đặc tính Chúa Cha trong thánh kinh

 

Trang Trần Chung Ngọc