icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2770 >

Nhân đọc "Ăn cắp Đạo Hiếu ..."

Nhân đọc "Ăn cắp Đạo Hiếu ..." bỗng muốn góp một chút bằng chứng từ Kinh Thối:

"Nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình, và chính sự sống mình nữa, thì không được làm môn đồ ta." Lu-ca Chương 14: Đoạn 26 (trích bản dịch từ Thư Viện Tin Lành online)

Luke 14:26 New International Version (NIV):
“If anyone comes to me and does not hate father and mother, wife and children, brothers and sisters—yes, even their own life—such a person cannot be my disciple.

Xem thêm clip này còn tán đởm thất kinh hơn:

https://www.youtube.com/watch?v=1G6h63TcK8M

Dê Xù