Tác giả:

A.L. de Silva

Người dịch:

Trí Tánh Đỗ Hữu Tài

 

 

Chương 1: Giới thiệu

Chương 2: Các luận cứ của tín đồ Thiên Chúa giáo về sự hiện hữu của Chúa Trời

Chương 3: Tại sao Chúa Trời không thể hiện hữu

Chương 4: Chúa Trời và Đức Phật – Ai “tối cao” hơn ai ?

Chương 5: Sự thật và Hư cấu trong cuộc đời của Giê-su

Chương 6: Một Phê bình về Kinh Thánh

Chương 7: Phật giáo sự thay thế hợp lý

Chương 8: Làm sao đối đáp với những nhà truyền đạo Công giáo và Tin Lành

Chương 9.  Kết luận

 

 

Ấn bản giấy đã được phát hành và bán trên Amazon, giá $9.58 USD

Link: www.amazon.com/Tin-Khong-Noi

 

Bản điện tử Anh ngữ
(ấn bản 2007).

 

http://SACHNGOAI/BEYOND/BYDBLF.php

Trang Tôn Giáo