Vài Hàng Về Tác Giả

http://sachhiem.net/NMQ/NMQ0.php

Nguyễn Mạnh Quang

 

6/1964: Tốt Nghiệp Đại Học Sư Phạm Sàigòn môn Sử Địa.

1964-1966: Dạy môn Sử Địa và Công Dân tại Trường Trung Học Nguyễn Trung Trực, Kiên Giang.

1966-1969: Được cấp học bổng du học theo họ tại Đại Học Ohio, Hoa Kỳ.

9/1999: Tốt nghiệp Cao Học Giáo Dục môn Sử Địa và hồi hương.

1970-1975: Dạy môn Sử Địa và Công Dân tại Trường Trung Học Kiểu Mẫu Thủ Đức, Sàigòn.

4/1975: Rời Việt Nam sang Hoa Kỳ.

9/1975 – 9/1998: Làm việc tại Sở Học Chánh Tacoma (Tacoma Public Schools). Phụ trách dạy các môn: Lịch Sử Hoa Kỳ (American History), Những Vấn Đề Khó Khăn Trên Thế Giới (World Problems), Sử Tiểu Bang Washington, Công Dân (Civics), Địa Lý Thế Giới ( World Geography) tại các trường Trung Học Lincoln, Wilson và Stadium.

CÔNG TRÌNH BIÊN SOẠN VÀ DỊCH THUẬT

A.- BIÊN SOẠN

1.- Đệ Nhị Thế Chiến Và Chiến Tranh Lạnh (Saigòn, Sáng Tạo, 1972).

2.- Tập Đọc và Tập Viết Tiếng Việt (Tacoma Public Schools, 1980).

3.- Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư 1954-1963 (Houston, TX, Văn Hóa, 1998 và 2000).

4.- A Poem For My Children – Bài Thơ Cho Con (Houston, TX, Văn Hóa, 1999).

5.- Thực Chất Của Giáo Hội La Mã (Tacoma, Washington, 1999).

6.- Nói Chuyện Với Tổ Chức Việt Nam Cộng Hòa Foundation (Houston, TX,  Đa Nguyên, 2004).

B.- DỊCH THUẬT

Lịch Sử Hoa Kỳ (quyển thượng và quyển hạ), dịch từ tập sách giáo khoa dành cho các em học sinh bậc trung học tại Hoa Kỳ có tựa đề là This Is Americas’ s Story. Sách dầy 808 trang của các tác giả Howard B. Wilder, Robert P. Ludlum và Harriett McCune Brown (Houghton Mifflin Company Boston, 1975).

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

A.- ĐÃ XUẤT BẢN:

1.- Đệ Nhị Thế Chiến Và Chiến Tranh Lạnh (Saigòn, Sáng Tạo, 1972).

2.- Tập Đọc và Tập Viết Tiếng Việt (Tacoma Public Schools, 1980).

3.- Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư 1954-1963 (Houston, TX, Văn Hóa, 1998 và 2000).

4.- A Poem For My Children – Bài Thơ Cho Con (Houston, TX, Văn Hóa, 1999).

5.- Thực Chất Của Giáo Hội La Mã (Tacoma, Washington, 1999).

6.- Nói Chuyện Với Tổ Chức Việt Nam Cộng Hòa Foundation (Houston, TX,  Đa Nguyên, 2004).

7.- Lịch Sử Hoa Kỳ (dịch)

B.- SẮP XUẤT BẢN

1.- Lịch Sử Và Hồ Sơ Tội Ác Của Giáo Hội La Mã. Bộ sách này gồm 6 phần:

Phần 1.- Nói về sự hình thành Giáo Hội La Mã và nói tổng quát về những rặng núi tội ác cái tôn giáo quái đản này mà văn hào Voltaire gọi là “cái tôn giáo ác ôn”. Phần này khá dài gồm 6 mục, từ Mục I đến Mục VI.

Phần 2.- Nói về việc Vatican chủ động đánh chiếm Việt Nam và vận động Pháp Liên Minh với Vatican xuất quân đánh chiếm và thống trị Việt Nam, rồi phóng tay cướp đoạt tài nguyên, bóc lột nhân dân, bốc hốt và vét cho đầy túi tham khiến cho dân ta rơi vào thảm họa hai triệu người chết đói vào mùa xuân năm Ất  Dậu 1945. Phần này gồm 4 mục, từ Mục VII tới Mục X.

Phần 3.- Nói về xã hội cũng như chính tình Việt Nam vào những năm 1939-1945 và Mặt Trận Việt Minh lên nắm chính quyền. Phần này gồm 3 mục, từ Mục XI đến Mục XIII.

Phần 4.- Nói về Mặt Trận Việt Minh lãnh đạo cuộc chiến giải phóng dân tộc. Phần này gồm 4 mục, từ mục XIV đến Mục XVII.

Phần 5.- Nói về Liên Minh Mỹ - Vatican thống trị miền Nam Việt Nam (1954-1975). Phần này khá dài, gồm 6 mục, từ Mục XVIII đến XXIII.

Phần 6.- Phong Trào Phản Kháng Giáo Hội La Mã của nhân dân thế giới. Phần này gồm 3 mục, từ Mục XXIV đến Mục XXVI.

2.- NGÔ ĐÌNH DIỆM: Con Người và Tội Ác.

 

Trang Lịch Sử