●   Bản rời    

Giê Su Không Bao Giờ Tự Nhận Là Con Một Của Thiên Chúa

Giê Su Không Bao Giờ Tự Nhận Là "Con Một Của Thiên Chúa"

Việt Dân

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgV/VietDan_03.php

22-Nov-2016

Những giáo lý của đạo Ki-tô La Mã buộc phải tin đều bắt nguồn từ Cựu Ước, mặc dù những người tín hữu thường ít biết đến Cựu Ước. Vì mục đích của đạo Ki-tô là cải đạo và bởi vì phần đông vẫn còn tin ở một thế giới siêu phàm, nên giáo lý đặt trọng tâm trên những chuyện hoang đường, gọi là hệ thống tín lý. Kết quả là đã có nhiều mâu thuẫn trong những tín lý. Nhiều chuyên gia vi tính đã cố gắng đối chiếu mâu thuẫn trong Kinh Thánh, các đường liên kết dày đặc vẽ thành một hình bán cầu. Có khoảng 400 mâu thuẫn vẽ trên một tấm đồ họa (xem http://bibviz.com/ của lập trình viên vi tính Daniel G. Taylor) Bài viết sau đây chỉ nói lên một vài góc cạnh mà thôi. (SH)

Trong tín ngưỡng Do Thái, người ta biết và tin rằng, mỗi người là một thần linh, có linh hồn, linh tánh, vì tất cả đều cùng từ một Đấng Tối Cao mà ra, và đều là con cái của Đấng Tối Cao ấy.

Ngài Giê Su trong lúc tranh luận với người đương thời cũng nhắc lại tín ngưỡng ấy, và ngụ ý tất cả đều là anh em từ cùng một Thiên Chúa.

Gồm các tiểu đề:

I. Ngài Giê Su không bao giờ tự nhận là Con Độc Sanh, hay Con Một của T.C.

II. Người Do Thái không tin vào tội tổ tông,

III. Sự "cứu chuộc" bằng máu của Ngài Giê Su có giúp cho con người sống đời toàn hảo?

Sau khi Ngài Giê Su chết mất xác, người theo Thiên Chúa Giáo La Mã hè nhau lập "hội thánh", lập giáo hội, rồi dần dần thêm thắt khác với Ki-tô giáo nguyên thủy. Để củng cố cho thế lực và quyền hành lan rộng và bao trùm, họ thêu dệt, mỗi chuyện càng ngày càng hoang đường thêm. Từ dụ ngôn Adam và Eve trở đi, họ xây dựng "niềm tin Ki-tô" bằng những chuyện Giê Su giáng trần, rồi Mẹ Đồng Trinh, rồi "Giê-su là con một của Thiên Chúa, con độc sanh của Thiên Chúa, Giê Su đã bay cả hồn xác lên trời, Giê Su tự nguyện leo lên cây thập giá, để lấy máu cứu tội cho cả nhân loại, Giê Su cứu tội tổ tông cho cả nhân loại", v.v...

I. Ngài Giê Su không bao giờ tự nhận là Con Độc Sanh, hay Con Một của T.C.

Psalm 82:6: I said, "You are 'gods'; you are all sons of the Most High." [Ta nói, "các người đều là thần linh (có linh hồn, linh thức); tất cả các ngươi đều là con của Đấng Tối Cao."]

John 10:34-36 34 Jesus answered them, “Is it not written in your Law, ‘I have said you are “gods”’[a]? 35 If he called them ‘gods,’ to whom the word of God came—and Scripture cannot be set aside— 36 what about the one whom the Father set apart as his very own and sent into the world? Why then do you accuse me of blasphemy because I said, ‘I am God’s Son’?

[a] John 10:34 Psalm 82:6

Giê Su đáp lời họ :Chẳng phải trong giáo luật của các người đã viết đó sao, "Ta nói, Các người đều là thần linh (và tất cả đều là con của Đấng Tối cao.)"

 Cặn kẽ hơn về đoạn thánh kinh này, Facebook Tuấn Lê viết bài có tựa

Ta với Cha là mộtTa là Đức Chúa Trời”?

Xin chỉ trích một đoạn chứng minh trực tiếp vấn đề trên như sau:

Giăng 10:34-36 : Chúa Jesus tự xưng mình “LÀ THẦN”, “TA LÀ CON CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI” hay “TA LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI”?

Chúa Jesus lập tức ra sức thanh minh liền trong các câu ngay sau đó, bằng cách giải thích cặn kẽ về cái nghĩa của chữ “THẦN” mà không phải LÀ Đức Chúa Trời (Hy Lạp cùng một từ “theos“), như Thi Thiên 82 đã chép về vị trí CÁC THẦN (khái niệm “con trai Đức Chúa Trời” thôi, giáo hội đọc Thi Thiên 82:1 mãi vẫn không chịu hiểu tính đa nghĩa của chữ Hê-bơ-rơ “Elohim”):

“Đức Chúa Jêsus ĐÁP rằng: Trong luật pháp của các ngươi há chẳng chép rằng: Ta đã phán: Các ngươi là các THẦN [theoi (số nhiều của theos) tương đương Elohim trong tiếng Hê-bơ-rơ], hay sao?”

Nội dung câu ĐÁP này của Chúa Jesus sẽ hoàn toàn VÔ NGHĨA theo kiểu “ông nói gà, bà nói vịt” nếu Ngài vừa mới tự xưng mình mình Đức Chúa Trời xong, vì làm sao có chuyện Ngài đột nhiên chối bay chối biến, “lấp liếm” tự hạ bậc, đi thanh minh bằng cách dùng chữ “THẦN” chỉ ở tầm mức CON của Đức Chúa Trời mà thôi!? Rõ ràng Ngài đã luôn dừng lại ở vị trí THẦN = CON CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI chứ tuyệt đối không nhận cho mình vị trí THẦN = CHÍNH ĐỨC CHÚA TRỜI mà người Giu-đa đang cố gài Ngài vào!

Câu ĐÁP của Ngài khẳng định rất quyết liệt rằng Ngài chỉ tự xưng mình là CON của Đức Chúa Trời, như Kinh Thánh vẫn gọi các THẦN bằng cách ấy (Sáng 6:2, Gióp 1:6, 2:1, 38:7, Thi 82:1,6, Giăng 10:34-35…), chứ có xưng mình Đức Chúa Trời hồi nào đâu mà gán ghép tội lộng ngôn! “Nếu luật pháp gọi những kẻ được lời Đức Chúa Trời phán đến là các THẦN, và nếu Kinh Thánh không thể bỏ được, thì ta đây, là Đấng Cha đã BIỆT RA THÁNH, và SAI XUỐNG thế gian, nói: Ta là CON Đức Chúa Trời, cớ sao các ngươi cáo ta là nói lộng ngôn?”

Nếu ai không nhận ra logic ấy của Chúa Jesus thì có nghĩa là họ không thèm quan tâm lắng nghe và suy xét để hiểu Ngài đang nói cái gì (như đa số các tín đồ các giáo hội 1700 năm qua), hoặc hiểu mà vẫn cố tình XUYÊN TẠC ý Ngài qua việc áp đặt MỘT NGHĨA cho chữ THẦN nhiều nghĩa ấy, bằng mọi cách đẩy Ngài vô thế giành vị trí Đức Chúa Trời để có cớ giết (hoặc thờ) theo ý mình muốn, bất chấp ý Ngài đã khẳng định khác hẳn!

Ta cần xem toàn cảnh của Thi Thiên Palms 82:2-8:

Ngay từ đầu, Thi Thiên 82:2-4 nói về bất công xã hội và nhu cầu phải cứu giúp những kẻ cô thế khốn cùng tránh khỏi những kẻ độc ác.

How long will you judge unjustly, and show partiality to the wicked ? Vindicate the weak and the fatherless; Do justice to the afflicted and destitute. Rescue the weak and needy; Deliver them out of the hand of the wicked .

  Các người còn phán xử bất công đến chừng nào nữa, trong khi thiên vị những kẻ độc ác ? Hãy minh oan cho những kẻ yếu đuối côi cút không cha, hãy đối xử công bằng cho những kẻ khốn khổ bần cùng  Hãy cứu vớt những kẻ yếu đuối thiếu thốn, hãy giải thoát họ khỏi tay của kẻ ác

Tiếp theo đó, Thi Thiên 82:5-8 viết rằng :

They do not know nor do they understand; They walk about in darkness; All the foundations of the earth are shaken. I said, "You are gods, and all of you are sons of the Most High." "Nevertheless you will die like men, and fall like any one of the princes."

Họ không biết và họ cũng không hiểu; Họ đi loanh quanh trong vô minh; Mọi nền tảng của trái đất đều rúng động. Tôi nói, "Các người đều là thần linh (có linh thức, linh tánh), và tất cả các người đều là con cái của Đấng Tối Cao."  "Dù sao chăng nữa, các người cũng sẽ chết như người phàm, và ngã gục như bất kỳ một vương tước nào ."

Đây là bản cáo trạng nhắm vào giới cầm quyền thời đó, và nhắc nhở họ rằng, các người đều là thần linh (có linh tánh, lương tri), cũng như tất cả các người đều là con cái của Đấng Tối Cao, nhưng dù sao chăng nữa, vì bị vô minh dẫn đi lạc lối, các người cũng sẽ chết như những phàm nhân (không hiển thánh), như bất kỳ các vương tước cầm quyền nào khác !

Từ "You" trong Thi Thiên 82:6 là để chỉ những kẻ cầm quyền, chứ không phải để chỉ các nhà tiên tri tiếp nhận lời Thiên Chúa, vì tiên tri không trực tiếp cầm quyền cai trị,không đứng ở địa vị phán xét bất công, và lại càng không thể là mục tiêu của bản cáo trạng hùng hồn nói trên!

Trong John 10:30-36 Ngài Giê Su tự nhận mình "là một với Thiên Chúa", nhưng khi bị đám đông chất vấn, kết tội phạm thượng, thì Ngài dẫn lời Thi Thiên 82:6 "You are gods, v.v." và giải nghĩa sai, rất sai, từ "You" ở đấy, vì Ngài cho rằng nó là để chỉ những tiên tri, những người nhận lời mặc khải từ Thiên Chúa (cũng giống như Ngài), trong khi sự thật là: từ "You" đó chỉ đích danh (trúng đích) những kẻ cầm quyền vô minh, thiên vị, bất công, và sau này sẽ phải chết như những người phàm, ngay trong địa vị vương tước của họ !

Điều này cho thấy Ngài Giê Su không có hiểu biết sâu rộng về Thi Thiên 82:6 hoặc tệ hơn thế nữa, Ngài cố tình ngụy biện cho ngai vị tự xưng (Trời Con) của mình !

Như vậy, trong câu Thi Thiên 82:6: "You are gods; you are all sons of the Most High" ta không thấy, và không phải giới hạn, từ "you" chỉ để hiểu là một số nhà tiên tri do Chúa Trời sai xuống, hay là những nhà cầm quyền đương thời, vì như thế nó mang tính kỳ thị - và trái với chân lý đại đồng:

Tại sao chỉ những ai do Chúa Trời sai xuống làm tiên tri, hay chỉ những ai được sinh ra trong giới vương tước cầm quyền, mới là "thần linh", mới có "linh tánh", mới có "linh thức" ?

Nếu nhân loại, ngoài các tiên tri (prophets) ra, hay ngoài các kẻ cầm quyền thuộc giai cấp vương tước, không ai có "linh tánh" - thì lấy gì để thức tỉnh hay cứu chuộc nhân loại ?

Nguyên lý đại đồng của tâm linh bắt buộc mọi người đều phải có linh tánh ! và bắt buộc mọi người đều phải là Con của Đấng Tối Cao !

Vấn đề chỉ là sự khác biệt nằm trong trình độ tiến hóa - kẻ tiến hóa chậm vẫn còn trong vô minh, còn người tiến hóa nhanh đã giác ngộ, linh tánh thức tỉnh, và có thể quay lại giúp anh chị em mình đang phấn đấu đàng sau !

Đây là lý nhất quán của tâm linh đại đồng: tất cả đều phải có linh tánh, tuy tiến hóa nhanh chậm có khác, nhưng tất cả đều tự bản chất là Con của Đấng Tối Cao, và rốt cuộc sẽ đều trở về với Đấng Tối Cao, - đúng như các linh thức giác ngộ đã trở về !

Chỉ nhất quán như thế, thì sự cứu chuộc của Ngài Giê Su hay sự cứu độ của các đại bồ tát và chư phật mới có ý nghĩa trong toàn cảnh của chúng sanh - hiện hữu và tiến hóa trong cõi sinh diệt !!!

Như vậy để thấy rằng :

Ngài Giê Su không phải là Đấng Tối Cao hay Thiên Chúa, lại càng không phải là Đứa Con Duy nhất của Hiện Hữu Siêu Việt Càn Khôn, Vô Lượng Vô Hạn, Vĩnh Hằng Siêu Thời Gian, Uyên Nguyên và Phát Nguồn của mọi hiện hữu trong cõi sinh diệt .

Và, quan trọng nhất,tất cả chúng ta đều là thành phần không thể tách rời, và có cùng một chân tánh, với Tổng Thể Huyền Diệu Ấy !!!

II. Người Do Thái không tin vào tội tổ tông, họ hiểu ẩn dụ cổ tích Adam và Eve ăn quả từ cây tri thức phân biệt thiện ác, để thức tỉnh lương tri và sống bằng lương tri thay vì sống hồn nhiên như súc vật !

Vào Ngày Lễ Yom Kippur, Người Do Thái biết sám hối tội cá nhân do chính mình làm, nhưng họ không có ý niệm sám hối tội của Adam và Eve, mà các giáo gian Ki Tô gọi là "tội tổ tông"! Yom Kippur là một ngày thanh tẩy nội tâm và hòa giải với Thiên Chúa và con người đồng loại của chúng ta.

Yom Kippur

Tuy nhiên, Do Thái giáo khẳng định rằng, sự ăn năn, ăn chay và cầu nguyện chuộc lỗi chỉ dành cho những tội lỗi giữa con người và Thiên Chúa. Còn những tội chống lại người đồng loại với nhau cần tìm kiếm sự tha thứ, từ cá nhân những người mà chúng ta đã xúc phạm, cũng như từ Thiên Chúa.

Hình bên: Người Do Thái trong hội đường khẩn cầu Thiên Chúa tha thứ và suy ngẫm về quá trình họ đã làm những gì trong cuộc sống của họ. Một nghi lễ công chúng hoàn toàn khác biệt chỉ dành cho ngày này mỗi năm.

[What is the meaning and significance of Yom Kippur? - Yom Kippur is a day of inner purification and of reconciliation with God and our fellow human beings. Judaism insists, however, that repenting, fasting and praying atone only for those sins between man and God. Those sins committed against our fellow man require seeking forgiveness personally from those we have offended as well as from God. "before the LORD, you will be clean from all your sins. It is a sabbath of rest, and you must deny yourselves; it is a lasting ordinance.” (Leviticus 16:29-32) Jews are in the synagogue beseeching God for forgiveness and reflecting upon the course of their lives. An entirely different synagogue liturgy is used every year only on this day...]

III. Sự "cứu chuộc" bằng máu của Ngài Giê Su có giúp cho con người sống đời toàn hảo?

Adam và Eve là hai nhân vật hư cấu. Vấn đề đặt ra là chuyện này được bịa ra để tạo tác một dụ ngôn tập trung vào việc con người phải sống bằng lương tri để phân biệt thiện ác, nhưng loài người đã không thành công trong việc dùng lương tri của mình để sống đời toàn hảo.

Adam và Eva

Như vậy, một vấn đề khác nảy sinh, là lương tri loài người không đủ hay chưa đủ mạnh để lấn át bản năng tham, sân, si của mình - do đó đời người phải chìm đắm ngụp lặn giữa thiện và ác, giữa đạo đức và tội lỗi, "giữa bể khổ luân hồi", nếu nói theo quan điểm nhà phật !

Vậy thì, sự "cứu chuộc" bằng máu của Ngài Giê Su do họ bịa ra, liệu có đủ linh nghiệm để làm cho tín đồ Ki Tô đủ mạnh lương tri để lấn át tham, sân, si ... và sống đời toàn hảo ?

Lịch sử các giáo hội Ki Tô chém giết nhau, gây chiến và tàn sát dân ngoại đạo, cộng với lịch sử của các giáo gian Ki Tô - từ Giáo Hoàng trở xuống - dâm ô, gian trá, hung ác, trụy lạc, v.v... đủ để xác nhận tính "vô nghiệm" (không nghiệm đúng) của cái gọi là quyền năng "cứu chuộc" của Ngài Giê Su đối với riêng các tín đồ Ki Tô - khoan bàn đến cả nhân loại !!!

Trong tầm nhìn tổng thể của hiện hữu con người, việc kiện toàn hiện hữu ấy là một tiến trình tiến hóa lâu dài để cải tiến tâm, thân, ý của loài người, và khai phá, phát triển các tiềm năng tâm linh sao cho bản chất tham, sân, si của loài người được cải hóa thành đại hùng, đại lực, đại từ bi, và lương tri của loài người được thắp sáng kiên định bằng lửa trí huệ, đuốc tuệ, siêu trí, của giác ngộ !

Nó là cả một công trình vĩ đại, không chỉ giản dị như câu, "Ừ, tội lỗi của ngươi đã được ta tha cho!" như Ngài Giê Su nói với kẻ đương thời sau khi chữa bệnh cho họ ... và lại càng không thể giản đơn như chiêu bài dụ đạo:

"Này, hãy vào nhà thờ, nhận Giê Su của ta làm Chúa Cứu Thế, thì tội của ngươi sẽ được tha, sau khi ta rửa tội ngươi, rồi cho người ăn thịt Chúa và uống máu Chúa !"

Nếu tiến hóa loài người dễ ợt như vậy, thì thế gian đã trở thành thiên đàng từ lâu rồi, chứ đâu còn là cái địa ngục như ngày nay !!!

Hy vọng đây là thuốc giải mê cho các giáo gian. Đừng làm phản đạo, phản chúa, phản dân, phản quốc nữa !!!

Việt Dân

_______________

Bài liên quan:

- Vấn Đề Việt Hóa Đạo Ki-Tô (Mike Wilson)

- Giê-su Có Là Vua Hay Không? - Tân Ước John 18:33-38: (Việt Dân)

- Tại Sao Ngài Giê-su Không Dám Làm Chứng Cho Yahweh Trước Pilate? (Việt Dân)

- Giải Mã Thuyết Ba Ngôi của Thần Học Ki-tô (Việt Dân)

- Giê Su Không Bao Giờ Tự Nhận Là "Con Một Của Thiên Chúa" (Việt Dân)

-

Trang Tôn Giáo
Đó đây


2017-08-23 - 555-555-0199@example.com -

2017-08-23 - TDDC Việt Nam khép lại SG29 với 5HCV, 3HCB và 1HCĐ - Vượt chỉ tiêu đề ra - Chiến thắng của đội tuyển TDDC Việt Nam khép lại một "ngày vàng" của thể thao Việt Nam tại SEA Games 29, sau 2 HCV môn Wushu và 1 HCV môn bắn cung.

2017-08-23 - Việt Nam có huy chương vàng thứ 10, tiếp tục "tranh cướp" vị trí thứ 3 với Indonesia - Cách đây ít phút, nữ kiếm thủ Nguyễn Thị Như Hoa đã xuất sắc giành huy chương vàng nội dung kiếm 3 cạnh nữ. Cô đã đánh bại VĐV người Philippines với tỉ số 15-10

2017-08-23 - Mật Vụ Mỹ không có khả năng bảo vệ đại gia đình TT Trump vì hết tiền - WA - Sở Mật Vụ không thể trả hàng trăm nhân viên cần thiết để mở rộng bảo vệ - phần lớn là do gia đình quá cở của TT Trump và nhiều căn hộ của họ dọc bờ biển phía Đông.

2017-08-23 - Phe ủng hộ Trump đăng HÌNH GIẢ - FAKE PHOTOS - Những hình ảnh cho thấy hàng ngàn người được cho là đang đi dọc các đường phố ở Arizona đã được các cơ sở cốt lõi của lãnh đạo đảng CH chia sẻ rộng rãi. Nhưng bức ảnh giả đó nhanh chóng bị lật tẩy. Thực sự đó là không ảnh chụp một cuộc diễu hành vô địch cho đội bóng rổ Cleveland Cavaliers, Ohio.

2017-08-23 - Căng thẳng khi phe ủng hộ Trump gặp phe biểu tình chống đối ở Arizona - Những người ủng hộ và những người biểu tình chống đối đụng độ trong trời nóng trên 100 độ, trong khi nhiều người tự hỏi liệu TT Trump có tấn công các nhà phê bình ngay trong Đảng Cộng hòa hay không.

2017-08-23 - Biểu tình lớn ở Arizona ủng hộ TT Trump -

2017-08-22 - Linh mục ở giáo phận Arlington, Virginia từ chức sau khi bị lộ từng là thành viên của KKK - Theo Washington Post, linh mục William Aitcheson, 62 tuổi, từng là một lãnh đạo ở trụ sở Robert E Lee cho các Hiệp sĩ KKK của Maryland vào thập niên 1970. LM này nói anh đã gia nhập Klan như là một "chàng trai đa cảm", "không còn cách nào thực hành đức tin của tôi".▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2017-08-23 - 555-555-0199@example.com - 555-555-0199@example.com -

● 2017-08-23 - Buổi tụ tập ở Phoenix, Arizona: phe ủng hộ Trump đăng HÌNH GIẢ - FAKE PHOTOS !! - Trạng Móc -

● 2017-08-22 - Thêm 8 tổ chức từ thiện tẩy chay, không dùng Mar A Largo của Trump làm nơi ... - Mike Wilson + bạn -

● 2017-08-22 - Chuyện dài - V.G.T.Đ.C.G là gì thế ? - không phải ai cũng ngu như Lê Minh Đức - Phượng Hoàng GV - Trần Q Diệu -

● 2017-08-22 - Tội Ác Gia Nô Nước Việt - Mấu Hạc -

● 2017-08-20 - Thầy Nguyễn Mạnh Quang “chính huấn” Ô. Phạm Cao Dương về các vấn đề Lịch Sử VN - Mike Wilson -

● 2017-08-20 - Nhắn với các cô hoa hậu - Thi thử thì cứ thi - muôn hoa nở dị kỳ - Lão Ông -

● 2017-08-18 - Tony Schwartz, người đã bỏ ra 18 tháng phỏng vấn và viết sách hồi ký cho Trump, đã tỏ ra ân hận - Mike Wilson -

● 2017-08-17 - Thêm dầu vào lửa - Không chỉ là vấn đề bảo tồn các biểu tượng lịch sử, mà là tụ điểm ý hệ - Mike Wilson -

● 2017-08-16 - Xây dựng tượng đài Petrus Trương Vĩnh Ký, kẻ kêu cứu Pháp vào đánh Việt Nam, phản bội quê hương - Trần Quang Diệu + chiên -

● 2017-08-16 - "VC SỬ DỤNG" Đại Tá Robert G. In gersoll (Mỹ), bà Ruth Hurmence Green (Đức) và "Giao Điểm" làm "CÔNG CỤ - Diễn đàn -

● 2017-08-15 - Tư tưởng dân túy - tạm dịch thư của bạn Wissai để mọi người có thể hiểu và ủng hộ - Duyên Sinh -

● 2017-08-13 - Nhóm "da trắng thuợng đẳng" đội mũ sắt, mang gậy gộc, và súng tấn công lực lượng công an - Mike Wilson -

● 2017-08-10 - Linh Mục Nguyễn Văn Thanh Trở Thành Tên "Chợ Tặc" - FB Nguyễn Thị Lý -

● 2017-08-08 - Chúng nó (nào) không đọc sử nên cứ viết lếu láo? Lữ Giang - Vũ Linh Châu - ... - Diễn Đàn -

● 2017-08-07 - Về Clip bằng chứng "tình báo Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh" !!! - FB Đoàn Quang Minh -

● 2017-08-05 - Ca-to-lic Roma: Mặt ngoài thánh thiện, mặt trong ma quỉ - Lời Thề Dòng Tên - Mike Wilson -

● 2017-08-04 - Bạn tưởng rằng luật Giáo hội không cho làm chính trị, nhưng chuyện này thì quí bạn nên biết - FB Quên Hoài -

● 2017-08-04 - Ngô Đình Diệm đốt đít khảo cung - Trần Quang Diệu + Ri Nguyễn -

● 2017-08-04 - Nếu CHLB Đức là quốc gia có "tấm lòng bao dung" thích thâu nạp những tên cán bộ CSVN nhũng lạm quyền - Trần Quang Diệu -

● 2017-08-01 - Con chiên Vũ Linh Châu đang thóa mạ luật pháp Hoa Kỳ - Diễn Đàn -

● 2017-08-01 - LM Nguyễn Văn Toản chửi các linh mục không chống cộng giống ông ta NHÂN DANH TIN MỪNG ĐI LỪA GẠT NGƯỜ - Nguyễn Trọng Nghĩa -

● 2017-07-31 - Chỉ một mình thày Nhật Từ e rằng còn quá ít - Việt Dân -

● 2017-07-30 - Chuyện "Qủy Phá Nhà Chay" thì đã có lâu lắm rồi - Trần Quang Diệu -

● 2017-07-29 - Những Thông Tin Sai Sự Thật Về Việc Khai Thác Dầu Khí Trên Bãi Ngư Chính Của Việt Nam - FB Nguyễn Thị Lý -

● 2017-07-26 - Muốn đánh Nga, Tàu, sao không đối (địch)? cớ gì anh lại giết dân tôi ? - Việt Dân -

● 2017-07-26 - Nghe bác Nguyễn Phương Hùng tâm sự - Mike Wilson -

● 2017-07-25 - Lại sắp đến lượt Ngoại Trưởng Rex Tillerson bỏ rơi D.Trump - Lão Ông -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 >>>