Những đoạn kinh thánh đáng nhớ

SH sưu tầm

Link http://sachhiem.net/TONGIAO/tgS/SH72.php

03-Jan-2017

Chúa tạo nên trời đất thế nào?

- Genesis 1

Tiếng Anh:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+1

Tiếng Việt:

https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/0/1

[Xem nhận xét về việc Chúa tạo dựng: Thánh Kinh: Cựu Ước Và Tân Ước (một khảo luận khách quan và khoa học)]

Những sự tàn bạo khủng khiếp của Chúa trong Cựu Ước:

- Phục Truyền luật lệ ký [Chương12, đoạn 2-7] dạy: Phải vằm nát và đốt tất cả những nơi thờ tự của những kẻ ngoại đạo, phá bỏ tất cả những ông Thần mà họ thờ…

- Thi Thiên [Psalm, 137: 9]: Phúc cho những ai bắt con trẻ của người Ba-bi-lon mà đập vào đá cho chết.

- 1 Samuel [15: 2-3]: Hãy đánh dân A-me-léc và phải giết mọi súc vật của chúng, nam nữ giết hết, con trẻ còn bú, bò, chiên, lạc đà phải giết hết.

- Nhất là cuốn Dân Số Ký, chương 31, tóm lược: Chúa Trời chỉ đạo cho ông Mai-sen (Moses) mộ binh chống dân Ma-đi-an. Quân của Mai-sen cướp vàng bạc, kim loại, bắt hằng trăm ngàn gia súc của dân Ma-đi-an đem về chia nhau. Đàn ông và trẻ thơ bị giết sạch hết. Nhưng 32 ngàn cô gái còn trinh bắt về làm quà cho các lính ra trận. Chúa Trời bảo ông Mai-sen nộp cho Chúa súc vật và 32 cô gái còn trinh”.

[Theo “Kinh Cựu Ước (NGŨ THƯ), trang 453-457, do Nhóm Phiên Dịch CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ thực hiện, tòa Tổng Giám mục Việt Nam chuẩn y”. Nhà xuất bản Tôn Giáo, Hà Nội cấp giấy phép – 2010. Bán tại Nhà thờ đường Kỳ Đồng. Tp.HCM]

Những trích dẫn khác theo chủ đề:

Kinh Thánh hay Kinh Ác

- http://www.sachhiem.net/TONGIAO/tgS/SH38.php

___________________

Bài đọc thêm:

- Kẻ Ngoại Đạo Nhìn Thiên Chúa Giáo Và Hồi Giáo: Giống Nhau (Nguyễn Nhân Trí)

Trang Thời Sự